Inner Journey Home - Lifting the Stone

Aan de start van de non-duale weg van bewustzijnsontwikkeling van de Inner Journey Home gaat de aandacht uit naar de herinnering aan de non-duale essentie die jij bent.  Je maakt contact met de obstakels die je ervan weerhouden om vanuit die essentie te leven.


Lifting the Stone

 

Lifting the Stone verwijst ernaar dat we de steen die we ‘ego’ noemen op tillen om te kijken wat zich daaronder bevindt. Daar vinden we universele kwaliteiten zoals onze oorspronkelijke wijsheid, liefde en wilskracht, die in de loop van ons leven op de achtergrond van ons bewustzijn verzeild zijn geraakt.

 

Het herstel van het contact met deze ‘hulpbronnen’ vindt plaats door afstemming op een veel ruimer en ruimhartiger bewustzijn dan dat van ons normale, geconditioneerde denken en doen. De terugkeer bij deze innerlijke bron van inspiratie en mededogen geeft nieuwe richting en betekenis aan ons leven. 

 

Spirituele ontwikkeling krijgt pas echt betekenis als die daadwerkelijk ‘belichaamd’ wordt. Dat wil zeggen, als onze inzichten en ervaringen uitdrukking vinden in de wijze waarop wij met onszelf, anderen en de wereld omgaan. Een eerste besef van non-dualiteit is doorgaans het mentale besef van onze ware aard. Een begrijpen van wat je te n diepste bent. De vertaling ervan naar het hart en daarmee naar je dagelijks leven vraagt echter oefening, herhaling en het nodige zelfonderzoek. Daarom is Lifting the Stone ook een oefenveld om je inzichten en ervaringen te vertalen naar het dagelijks leven. 

  

Het doorzien van de illusie van een afgescheiden zelf als ons ware ik gaat via 2 wegen:

 • Afstemmen op het open onbegrensde Bewustzijn via meditatie en inquiry.
 • Contact maken met de hardnekkige constructies van de egostructuur waar we aan vasthouden. Niet om daar wat aan te gaan veranderen, maar omdat in de niet-oordelende aandacht van bewustzijn deze constructies vanzelf ontspannen. Als de zon die de ijsberg verwarmt en zo het water laat terugvloeien in de oceaan.

Deze twee wegen worden afwisselend toegepast in 'Lifting the stone'

Door middel van meditaties en inquiry word je steeds vaardiger in het afstemmen op het ruime Bewustzijn. Het Bewustzijn dat altijd aanwezig is als een stille achtergrond. Langzamerhand ervaar je hoe dit steeds meer de plek is van waaruit je aanwezig bent in plaats van dat het een “safe haven” is die je af en toe op zoekt.

 

Het makkelijker kunnen afstemmen op dit ruime bewustzijn stelt je ook in staat om op een andere manier aanwezig te blijven bij pijnlijke gedachtes en gevoelens. Waar je een leven lang bezig bent om (hoe subtiel ook) te proberen iets te veranderen aan het ongemak (de oorzaak van het verdriet, de frustratie, de angst, de eenzaamheid) ben je nu in staat om erbij te blijven. Om voelend contact te maken. Wanneer je op deze manier aanwezig bent bij jezelf ontspannen deze verknopingen zich en blijken ze de toegangspoort te zijn tot kwaliteiten die eerder niet (volledig) tot uiting konden komen, zoals bijvoorbeeld liefde, creativiteit, wilskracht, plezier, levenslust.

 

De laatste stap in het proces is vervolgens om deze kwaliteiten de ruimte te geven en ze in te leren zetten om kleur te geven aan jouw leven als unieke uitdrukking van het ene onbegrensde bewustzijn dat we allemaal zijn.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 

Dimensies van geluk

We onderscheiden de betekenis van geluk volgens ego en gezien vanuit het perspectief van de ziel. Centraal staat daarbij de vraag waar je leven ten diepste om gaat. Wat is de betekenis van je reis door dit leven? De wijsheid van de non-duale tradities spiegelt een radicaal andere visie op je leven voor dan de rationele- en materialistische zienswijze van de westerse wetenschap. Je maakt contact met een veel ruimere maat van bewustzijn dan het door ego aangestuurde denken en je ontwikkelt de vaardigheid om daar steeds opnieuw bij terug te keren. 

 

Ego, de onmisbare sta in de weg

Hoe is 'ego' ontstaan en wat is de oosterse en de westerse visie op de functie en de ontstaansgeschiedenis daarvan? Je verkent de belangrijkste 'bouwstenen' van de egostructuur waaronder 'superego', de innerlijke criticus. Door daar vaardig mee om te gaan kan gezonde zelfliefde opbloeien. 

 

De wijsheid van mededogen

De non-duale visie leert dat uiteindelijk alles terug te voeren is tot Eén omvattend bewustzijn. Eenheid betekent dat niets daarbuiten valt, alles hoort erbij. Die realisatie is de grondslag voor een radicaal mededogen voor anderen en vooral voor jezelf. Alleen zonder oordeel zijn we in staat om onbevangen de aandacht te laten rusten op beperkende zelfbeelden en aannames. Het is de warmte van mededogen die deze blokkades doet smelten waardoor het licht van non-duaal Gewaarzijn helderder kan gaan schijnen. 

 

Naar de essentie van jezelf

De oorzaak van alle lijden ligt in het verlies van herinnering aan wat we ten diepste zijn namelijk non-duaal Gewaarzijn zelf. In plaats daarvan identificeren we ons met een zelfbeeld dat altijd gebaseerd is op het idee dat we om te beginnen niet goed en compleet zijn maar dat nog moeten worden. Je verkent en doorziet die eerste aanname over jezelf. Daarmee ligt de weg vrij om terug te keren bij de innerlijke bron van Wijsheid en Mededogen als de twee fundamentele kwaliteiten van je ziel. 

 

De universele kwaliteiten Liefde en Wil

Non-duaal Bewustzijn is de bron van tal van universele kwaliteiten, waaronder liefde en wil. Kwaliteiten die in de loop van ons leven op de achtergrond zijn geraakt of sterk zijn aangepast aan de verwachtingen van anderen. Je herstelt het contact met hun oorspronkelijke energie zodat ze je weer ter beschikking staan voor je ontwikkeling. 

 

Moeiteloos Geluk, doen wat je hart je ingeeft 

Je bent - in ieder geval bij momenten - in staat om de Eenheid te herkennen die alle dualiteit overstijgt. In plaats van interpreteren en positie bepalen proef je van het moeiteloze geluk dat ontstaat zodra je volledig hier en nu aanwezig bent. Mindtraining en meditatie ondersteunen je uiteraard om steeds meer eenvoudig gelukkig te zijn. 

 


Resultaat

Het programma leidt je gaandeweg tot een steeds diepere ervaring van non-duaal Bewustzijn. 

Wanneer je jouw essentie herkend als de openheid van non-duaal Bewustzijn kom je thuis bij jezelf. Ontspanning, inspiratie en liefde blijken de grondtoon van je bestaan te zijn en niet slechts begeerde doelen die je in de toekomst hoopt te bereiken.

 

Dit inzicht leidt tot een fundamentele verschuiving in je zelfbeeld. Je hoeft niet langer te zoeken naar geluk en liefde, maar afgestemd op non-duaal Bewustzijn bloeien innerlijke vrede, verbondenheid, wilskracht en mededogen spontaan op!

 

Je ervaart het bevrijdende effect en merkt hoe je gaandeweg met meer gemak en plezier in het leven staat. Tot de belangrijkste kenmerken behoren: vrede met jezelf, de opbloei van mededogen en wijsheid, moeiteloosheid, helderheid en ‘moeiteloos geluk’. 


Lifting the Stone is onderdeel van de Inner Journey Home.

 

De Inner Journey Home bestaat uit een zorgvuldig opgebouwd proces van steeds diepere verkenning van zowel jezelf als de betekenis van non-dualiteit voor jouw leven. De Inner Journey Home is een innerlijke reis naar je eigen essentie, waarbij de diepzinnige non-duale theorie en visie vertaald worden naar eigen ervaring en integratie in je leven.

 

1e jaar: 'Lifting the Stone'  (voorheen de Jaartraining Non-dualiteit)

Het inzicht dat jij niet je ego-denken bent, maar het Bewustzijn dat daaraan voorafgaat leidt tot een fundamentele verschuiving in je zelfbeeld. Je hoeft niet langer te zoeken naar geluk en liefde, maar afgestemd op non-duaal Bewustzijn bloeien innerlijke vrede, verbondenheid, wilskracht en mededogen spontaan op! Meer informatie over dit jaar vindt je hier.

 

2e jaar: 'Drifting deeper Within'

Na de voorbereiding in voorgaande trainingen ben je nu klaar om te ontdekken wat het betekent om vanuit bezieling in het leven te staan. Dit jaar stelt je in staat om radicaal alle zelfbeelden te doorzien en af te stemmen op het bewustzijn van de ziel. Je ontwikkelt vaardigheid om die innerlijke bron van wijsheid en liefde tot de basis van je leven te maken.


3e jaar: 'Through the gateless gate'

Qua programma en werkvormen is dit jaar in feite een directe introductie in de essentie van non-duaal Bewustzijn als dat wat je ten diepste bent. Deze realisatie leidt tot een inspirerende visie op de werkelijke betekenis van je leven en op manieren om daar uitdrukking aan te geven. Je rust in non-duaal Gewaarzijn en doet wat je hart je ingeeft. Dat is een bron van moeiteloos geluk.

 

De Inner Journey Home is geen klassiek spiritueel pad dat geluk of zelfrealisatie in het (verre) verschiet plaatst. Het is ook geen opleiding die zich richt op het maken van een verbeterde versie van jezelf. We verlaten deze zienswijze in de wetenschap dat je in wezen al compleet bent. Je enige probleem is dat je dit niet ziet, niet gelooft en er niet op durft te vertrouwen. De effecten van de inleidingen, oefeningen en meditaties zijn vrijwel direct merkbaar in je leven. Je kunt ontspannen, vindt een heldere koers en ervaart meer mededogen en plezier. Kortom: je wordt een gelukkiger en blijer mens. 

 

Het programma rust op vijf pijlers:

 1. Meditatie
  Spirituele ontwikkeling is niet mogelijk zonder meditatie te integreren in ons drukke bestaan. Deelnemers beoefenen verschillende meditatievormen, zoals mindfulness, Samatha Vipassana-meditatie, non-duale meditatie en ‘non-meditation’.
 2. Zelfinzicht
  In aanvulling op de non-duale wijsheid biedt westerse psychologie inzicht in de structuur van ego en handvatten om daar effectief mee om te gaan.
 3. Kennis
  Je ontwikkelt een heldere visie op non-duale spiritualiteit, gebaseerd op eigen ervaring. Belangrijke inspiratiebronnen zijn Advaita Vedanta en Dzogchen, en daarnaast hedendaagse leraren als Rupert Spira, Jean Klein en Adyashanti.
 4. Lichaamswerk

  Je lichaam en de zintuigen zijn de 'instrumenten' van non-duaal Bewustzijn om dit leven te ervaren. Om die reden besteden we aandacht aan de ontwikkeling van een grotere gevoeligheid in het waarnemen van zowel je buiten- als binnenwereld door middel van adem, lichaamswerk en Hatha- en Kashmir-yoga.

 5. Integratie
  Spirituele inzichten en ervaringen krijgen pas echt betekenis in de vertaling naar de praktijk van het dagelijks leven. Alle programma-onderdelen zijn daarop gericht. Tal van oefeningen en meditaties leer je zelf toe te passen.


Praktische informatie

De Inner Journey Home omvat drie opleidingsjaren. Je kiest aan het eind van ieder jaar of je doorgaat naar het volgende jaar. 

 

 

Opleidingsdata 2024 - 2025

Blok 1:       8 - 9 november 2024 

Blok 2:       5 - 6 december 2024 

Blok 3:       6 - 7 februari 2025 

Blok 4:       20 - 21 maart 2025 

Blok 5:       24 - 25 april 2025 

Blok 6:       12 - 13 juni 2025  

 

Locatie

De trainingsdagen vinden plaats in Utrecht (nabij Centraal Station) en zijn zonder overnachting.

 

Kosten

1e jaar: Lifting the stone: € 1975,-

Deelnamekosten zijn inclusief syllabus, werkboek met oefeningen en meditaties.

 

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Meike Niemeijer en Marlie van de Kerkhof. Zij zijn beiden ervaren trainers die niet alleen hun eigen leven hebben zien veranderen door het inspirerende en hartverwarmende werk van Art of Life, maar ook met veel liefde de deelnemers van verschillende jaargroepen en opleidingen binnen Art of Life begeleiden. Met een combinatie van compassie en doorsnijdendheid zien zij deelnemers zowel in hun onaangetaste heelheid als in hun menselijke kwetsuren. Geleid door vakkundigheid en inspiratie begeleiden zij de deelnemers op het padloze pad naar “thuis”.

Meer informatie, achtergrond en opleiding van de trainers vind je hier.

 

Voor wie?

Lifting the Stone is een ervaringsgerichte ontwikkelingsweg waarbij je als deelnemer zelf onderwerp van onderzoek bent. De training staat zowel open voor mensen die kennis willen maken met de non-duale visie als voor degenen die eerder opgedane kennis rond dit onderwerp willen verankeren in een doorleefde ervaring. 

 

Aanmelden

Inschrijven en informatie via de contactpagina: klik hier.

Je kunt ook een e-mail sturen naar: info@artoflife.nu Of bellen met: 06-43087356

 


Veelgestelde vragen:

 

Is dit ook een waardevolle training als ik al veel aan persoonlijke ontwikkeling heb gedaan?

Ja zeker. De meeste persoonlijke ontwikkeling gaat uit van het idee dat we iets aan onszelf of onze omstandigheden moeten veranderen om uiteindelijk gelukkig te worden of vervulling te vinden. In de non-duale jaartraining werk je met je gewoontepatronen vanuit een andere laag van bewustzijn. Het gaat er niet om dat je iets verandert aan jezelf, maar dat je doorziet dat jij niet je gedachten, gevoelens en gewoontepatronen bént.

 

Wat is het verschil met zoveel andere workshops op het gebied van spiritualiteit?

In alle trainingen van Art of Life wordt gebruik gemaakt van de combinatie van spiritualiteit en psychologie. Daardoor kun je niet vluchten in een filosofisch idee over heelheid, maar je verliest jezelf ook niet in het drama van je geschiedenis. De combinatie van direct afstemmen op Gewaarzijn en psychologisch werk zorgt voor een unieke balans. 

 

Het klinkt heel mooi, maar kan ik een voorproefje krijgen voor ik me inschrijf?

Wij verzorgen regelmatig ervaringsgerichte introductieworkshops waarin we naast het behandelen van theorie ruim de tijd hebben voor oefeningen en onderlinge uitwisseling. Zie de agenda voor de volgende data.

 

Hoe zien de trainingsdagen eruit?

De trainingsdagen zijn een combinatie van een korte inleiding over het thema van dat blok, non-duale meditaties, geleide contemplaties, zelfonderzoek en oefeningen gericht op toepassing in de praktijk. Er is ruimte voor vragen en voor persoonlijk werk wanneer dat nodig is. Ter voorbereiding van ieder blok lees je een aantal artikelen uit de reader met betrekking tot het onderwerp. 

 

Is het eventueel mogelijk om gespreid te betalen?

Ja, het is mogelijk om in maximaal 4 termijnen te betalen

 

Hoe werkt de inschrijving?

We raden aan om deel te nemen aan een van de introductieworkshops of ervaringsdagen. Mocht dit niet lukken dan zal voorafgaand aan deelname een kort kennismakingsgesprek plaats vinden (via telefoon of Zoom).  Inschrijving voor de jaartraining of voor een introductieworkshop kan door een mail te sturen aan info@artoflife.nu of de contactpagina in te vullen. 

Wil je met de trainers overleggen of heb je behoefte aan meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan via de contactpagina klik hier of via e-mail: info@artoflife.nu