Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden die Art of Life hanteert zijn ook als PDF bestand te downloaden. Zie daarvoor de knop onderaan de pagina.  

 

1            Algemeen

1.1         Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Art of Life gevestigd te Hoornsestraat 43, 1023 XB, Amsterdam

              Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van Art of Life hierna te noemen: Cliënt.  

1.2        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Life, op alle overeenkomsten die Art of Life sluit en

              op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3         Art of Life wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt uitdrukkelijk van de hand.

2            Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1         Een overeenkomst komt tot stand doordat cliënt een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Art of
               Life.

2.2         Alle aanbiedingen van cliënt zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3            Prijs

               Art of Life is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4             Intellectuele eigendom

4.1         Art of Life behoudt te allen tijde alle rechten en copyrights op door hem gemaakte documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis.

4.2         Het is cliënt verboden om van Art of Life ontvangen opleidingsmateriaal noch geheel, noch gedeeltelijk te kopiëren noch aan derden te tonen of ter hand te stellen, zonder schriftelijke toestemming van Art of Life. 

4.3         Door het volgen van de opleidingen of cursussen van Art of Life wordt cliënt eigenaar van de in lid 4.1 genoemde zaken en is gerechtigd deze te gebruiken binnen het doel waarvoor ze door Art of Life verstrekt zijn.

4.5         Cliënt vrijwaart Art of Life voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5             Betalingsvoorwaarden

5.1         Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen
14 dagen na (deel)factuurdatum
.

5.2         Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is cliënt verplicht op verzoek van Art of Life een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien cliënt hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Art of Life heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de cliënt te verhalen.

5.3         Het recht van cliënt om zijn vorderingen op Art of Life te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Art of Life in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

 a.               een betalingstermijn is overschreden;

 b.               de cliënt failliet is, of in surseance is;

 c.               de cliënt als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d.               de cliënt als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

5.4         Cliënt is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat Art of Life de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

5.5         Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

5.6         Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is cliënt  aan Art of Life alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

5.7         Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door cliënt verschuldigd.

5.8         Indien Art of Life in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van cliënt. 

5.9          Als er sprake is van enige terugbetaling van opleidingskosten aan deelnemer zal die terugbetaling plaatsvinden binnen de termijn van 4 weken.

6             Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1         Art of Life heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

6.2         Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is
              nagekomen. Cliënt heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

7            Ontbinding

7.1         Indien cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met Art of Life gesloten overeenkomst voldoet,
             
alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van cliënt, is Art of Life gerechtigd de
              overeenkomst geheel of gedeeltel
ijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
              Art of Life is in die gevallen voorts gerecht
igd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

7.2         Een en ander laat onverlet de overige aan Art of Life toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding
              
van de door de ontbinding geleden schade.

7.3         Art of Life is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van
              
schade aan cliënt. 

7.4         Indien de cliënt ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Art of Life verhindert, heeft Art of Life het recht de
              overeenkomst te ontbinden
.

7.5         Omstandigheden die een overmacht situatie voor Art of Life opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet
               of grove schuld
, van personen, van wie Art of Life bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van
               zaken
, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

7.6         Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Art of Life zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding
              geleden schade
.

8            Annuleringsregeling

8.1        In geval van annulering door de opdrachtgever wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

a.  2 weken voor de aanvangsdatum: volledige bedrag zoals in de opleidingsovereenkomst is vermeld.

b.  1 maand tot 2 weken voor aanvangsdatum: helft van het bedrag zoals in de opleidingsovereenkomst is vermeld. 

8.2         In geval de opleider van Art of Life niet in staat is de opleiding(en) te geven – bijvoorbeeld door ernstige ziekte of andere
               vormen van overmacht – zal in beginsel een gastdocent ter vervanging optreden en/of worden de data van
               opleidingsdagen verplaatst.

8.3         Indien er geen vervanger is of data niet verplaatst kunnen worden is Art of Life gerechtigd de opdracht te annuleren. Art of
               Life is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen na bekendmaking van deze overmachtssituatie het cursusgeld te
               restitueren naar evenredigheid van het percentage van niet gegeven opleidingsdagen.

8.4          Art of Life is gerechtigd een opleiding te annuleren indien het aantal deelnemers lager blijkt te zijn dan het in de
               opleidingsinformatie en op de website gestelde minimum aantal.

9            Administratieve verwerking
9.1        Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de opleiding via telefoon, mail of brief worden beantwoord binnen
              een termijn van 7 werkdagen na datum van ontvangst.
9.2        Indien vragen een langere verwerkingstijd nodig hebben ontvangt vrager binnen 7 werkdagen bericht op welke termijn
             antwoord verwacht mag worden.


10          Klachten- en beroepsregeling

10.1       In geval van een klacht vindt er een gesprek plaats tussen Art of Life bij monde M. van de Kerkhof en/of M. Niemeijer en cliënt om het probleem op te
            lossen.

10.2      De klacht wordt altijd binnen 1 week bevestigd en in beginsel binnen vier weken afgedaan. In het geval dat afhandeling binnen
            die termijn niet haalbaar blijkt te zijn dan wordt klager binnen twee weken na de datum van indienen van de klacht op de
            hoogte gesteld op welke termijn de afhandeling een feit zal zijn.

10.3      Is de klacht na deze aangegeven periode niet naar tevredenheid opgelost, dan is klager gerechtigd rechtstreeks contact op te
            nemen met de NOBCO Klachtencommissie: Postbus 167, 3860 BD Nijkerk, Email: info@nobco.nl

10.4      Afspraken die voortkomen uit overleg met de NOBCO Klachtencommissie zijn bindend.

10.5      Een klacht zal door Art of Life te allen tijd vertrouwelijk worden behandeld.

10.6     Klachten en de wijze van afhandeling worden door Art of Life geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

 

11          Aansprakelijkheid

11.1      Art of Life is slechts aansprakelijk voor schade geleden door cliënt, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan
              Art of Life toe te rekenen tekortkoming
, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade,
             waartegen Art of Life verzekerd is
, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had  
            
behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

11.2a    Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook
              ontstaan
.
11.2b    Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Art of Life nimmer aansprakelijk.

11.2c    De door Art of Life te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door cliënt te betalen prijs gering is in
              verhouding tot de omvang van de door cliënt geleden schade.

11.2d    Indien de assuradeur van Art of Life om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid
              van Art of Life te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom
.

 

12          Bescherming Persoonsgegevens
              Art of Life staat garant dat de door cliënt verstrekte persoonsgegevens op de door de Algemene Verordening
              Gegevensbescherming (AGV) gestelde eisen en voorwaarden voldoen. De betreffende ‘privacyverklaring’ is in te
             zien op de website van Art of Life.

13          Vertrouwelijkheid
             
Alle informatie van deelnemers, betreffende hun ervaringen, achtergronden en werkomgeving is vertrouwelijk en
              geheim en wordt op geen enkele wijze aan derden gedeeld, zowel niet tijdens de opleidingen of coachingtrajecten
              als daarna. Deze bepaling is van toepassing op de eigenaar van Art of Life alsmede eventuele gastdocenten. De
              laatste is verplicht hierover een vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen.

14         Toepasselijk recht

14.1      Nederlands recht is van toepassing.

 


Download
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Art of Life.pdf
Adobe Acrobat document 267.0 KB