Bescherming Persoonsgegevens

Privacyverklaring Art of Life

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Art of Life, gevestigd te Lijnland 16, 8381 DD Vledder (KvK: 01124057) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Soort persoonsgegevens die wij verwerken:

Art of Life verwerkt persoonsgegevens van:

 1. Coachcliënten
 2. Deelnemers aan trainingen
 3. Ontvangers van de nieuwsbrief

Van coach cliënten en deelnemers aan trainingen, opleidingen en retraites worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Art of Life verwerkt persoonsgegevens van cliënten/deelnemers voor de volgende doelen:

 • Betalingen en boekhouding.
 • Verzenden nieuwsbrief en/of bevestigingen deelname en bijbehorende informatie.
 • Contact leggen via telefoon of e-mail in verband met uitvoering van de dienstverlening.

Van ontvangers van de nieuwsbrief worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Art of Life verstrekt de cliënt deze informatie tijdens of voorafgaand aan coachingsessies of deelname aan trainingen/opleidingen door het invullen van een intakeformulier. De gegevens behelzen informatie over gezondheid, opleiding en achtergrond en andere relevante levensloopgegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Art of Life gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen voor geautomatiseerde gegevensverwerking.

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Art of Life bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens verzameld worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens: fiscale bewaartermijn 7 jaar.
 • Intakeformulieren en tijdens de trainingen gemaakte verslagen: Tot en met het einde van training of de coachingscyclus. Daarna worden de documenten vernietigd.
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie i.e. de nieuwsbrief van Art of Life: Tot het moment dat cliënt aangeeft die informatie niet langer te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Art of Life verkoopt nimmer persoonsgegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die cliëntgegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de cliënt. Art of Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

De website van Art of Life gebruikt cookies. Indien de cliënt hiermee niet akkoord gaat kan die dat aangeven bij de betreffende privacyverklaring op de contactpagina van de website.  

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Art of Life neemt de bescherming van cliëntgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien cliënt twijfelt aan de beveiliging van zijn/haar persoonsgegevens of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, kan de cliënt contact opnemen via email info@artoflife.nu Of telefonisch met Alexander Zöllner via 06-53700930

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Cliënt heeft te allen tijde het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft cliënt het recht om eventuele eerder verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens door Art of Life. Voorts heeft cliënt het recht op gegevensoverdraagbaarheid hetgeen inhoudt dat cliënt Art of Life kan verzoeken om zijn/haar persoonsgegevens waarover Art of Life beschikt in een computerbestand naar cliënt of een andere, door cliënt genoemde organisatie, te sturen.

Het verzoek om inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van persoonsgegevens van de cliënt of het verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar van de cliënt op de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens dient per email ingediend te worden via info@artoflife.nu

In dat geval is toezending van een kopie van een identiteitsbewijs van de cliënt vereist Ter bescherming van de privacy van de cliënt dient op de kopie van het identiteitsbewijs de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt te zijn.
Art of Life reageert zo snel mogelijk op dit verzoek met een uiterlijke termijn van vier weken.

 

Klachten

De cliënt heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Download
Bescherming Persoonsgegevens Art of Life
AVG ArtofLife.pdf
Adobe Acrobat document 464.6 KB