Inner Journey Home


Een non-duale weg voor bewustzijnsontwikkeling en zelfrealisatie

 • Driejarige opleiding non-duale wijsheid in de praktijk.
 • Leven vanuit je innerlijke bron van wijsheid en mededogen.
 • Zelfinzicht en wegen naar zelfrealisatie.
 • Opbloei van universele kwaliteiten zoals liefde, wil, mededogen.
 • Inspiratie, ontspanning, zingeving en vervulling.

Introductieworkshops
Zondag 16 juni en zaterdag 7 september 2019 van 11.00 tot 16.00 uur in Amersfoort. Tijdens de introductieworkshop maak je kennis met de visie, enkele werkvormen en met de trainers. Kosten: € 15,- Opgave via de contactpagina klik hier.

 

Art of Life

Non-duale wijsheid inspireert en raakt ons in het hart. Dat spreekt vanzelf, want het weerspiegelt de waarheid van wie wij ten diepste zijn. Toch is het nog niet zo makkelijk om vanuit die waarheid te leven. Het ego met zijn overtuigingen, gewoontepatronen en beperkende zelfbeelden staat vaak in de weg. Het is een kunst – een heuse Art of Life – om steeds weer de stap van ego-denken naar non-duaal Gewaarzijn te maken. Met veel geduld en mededogen verleg je daarmee de basis van waaruit je leeft naar een hoger bewustzijnsniveau.

 

Albert Einstein zei hierover:

 

“We cannot solve our problems with the same thinking we used

when we created them.” (Albert Einstein)

 

Leven vanuit het (oneindig) ruime perspectief op wie je bent, is als werkelijk thuiskomen bij jezelf. Dat voelt heel bekend en vertrouwd aan. Maar in de loop van je leven(s) ben je deze basis uit het oog verloren, wat je als een groot gemis ervaart. Als je deze basis van non-duaal Gewaarzijn opnieuw ontdekt en er steeds meer vanuit gaat leven, ben je ook steeds meer in staat om vaardiger om te gaan met het ego (dus met je zelfbeelden, aannames, onzekerheden en verlangens). Dan ontdek je dat ego niet zozeer een obstakel is op de weg naar zelfrealisatie, maar er juist onlosmakelijk deel van uitmaakt.

 

Non-dualiteit

Non-duale spiritualiteit is de kern van alle grote spirituele tradities zoals boeddhisme, hindoeïsme en christendom. Deze tradities zijn belangrijke inspiratiebronnen voor antwoorden op vragen over je diepste identiteit en over hoe je een zinvol en vervullend leven kunt leiden. We putten uit deze rijke bronnen van inspiratie zonder een specifieke visie tot dogma te verheffen. ‘Onderzoek en behoud het goede’ is onze leidraad. (Voor een uitvoerige uiteenzetting over non-dualiteit klik hier.)

 

Wat is het?

Inner Journey Home is een – aan deze tijd en cultuur aangepaste – non-duale spirituele ontwikkelingsweg. 

De opleiding is geen poging om een verbeterde versie van jezelf te maken. Want je bent al helemaal goed, precies zoals je bent. We houden ons dus niet bezig met het aan- of afleren van patronen in denken en doen. De opleiding is evenmin een klassiek spiritueel pad waarbij geluk of zelfrealisatie ergens in een ver verschiet geplaatst is. We verlaten dit lineaire perspectief in de wetenschap dat je in wezen al compleet bent. Aan de basis van alles wat je denkt te zijn, vind je het Ene, ondeelbare en niet-geconditioneerde Bewustzijn. Dat is wat je bent. Het enige probleem is dat je dit niet ziet, niet gelooft en er niet op durft te vertrouwen. Het doel van Inner Journey Home is dat je deze waarheid gaandeweg gaat ervaren en leven. Met als direct merkbaar resultaat dat je meer ontspannen door het leven gaat, een heldere koers vindt, meer mededogen en plezier ervaart. Kortom: je wordt een gelukkiger en blijer mens.

 

Het programma van de Inner Journey Home berust op vijf pijlers:

 1. Meditatie
  Spirituele ontwikkeling is niet mogelijk zonder meditatie te integreren in ons drukke bestaan. Deelnemers beoefenen tijdens de opleiding verschillende meditatievormen, zoals mindfulness, Shamata-Vipassana-meditatie, non-duale meditatie en ‘non-meditation’.
 2. Zelfinzicht
  Naast de non-duale wijsheid maken wij gebruik van westerse psychologie waarmee je inzicht krijgt in de structuur van ego en de manieren om daar effectief mee om te gaan. Je ontdekt een veel ruimer zelfbewustzijn waarin universele kwaliteiten zoals liefde, wil en mededogen opbloeien. 
 3. Kennis
  Je ontwikkelt een visie op non-duale spiritualiteit die gebaseerd is op jouw directe ervaring. Verschillende bronnen uit de oosterse en westerse non-duale tradities (o.a. de stromingen Advaita-Vedanta en Dzogchen en de leraren Jean Klein en Adyashanti) inspireren en voorzien je van een helder kader voor je ontwikkeling. 
 4. Lichaamswerk

  Kenmerkend voor deze vorm van non-duale bewustzijnsontwikkeling is de onvoorwaardelijke aanvaarding van 'wat is'. Om die reden besteden we ook veel aandacht aan de ontwikkeling van een grotere gevoeligheid in het waarnemen van zowel de buiten- als de binnenwereld door middel van adem, lichaamswerk en Hatha- en Kashmir-yoga.

 5. Integratie

  Spirituele inzichten en ervaringen krijgen pas betekenis als je in staat bent om ze te vertalen naar de praktijk van het dagelijks leven. De opleiding is daarom ervaringsgericht en voorziet je van tal van oefeningen, meditaties en werkvormen die je zelf kunt toepassen. De opbouw van het programma is mede vormgegeven aan de hand van het Integrale Ontwikkelingsmodel (AQAL) van Ken Wilber en de U-curve van Otto Scharmer. 

   

  Het AQAL-model (All Quadrants/All Levels) van Wilber onderscheidt vier dimensies van innerlijke groei die onderling verbonden moeten zijn. In de context van deze opleiding bestaan die uit:

 

1. Innerlijke ervaringen voor bewustzijnsontwikkeling.

2. Toepassing van de nieuwe inzichten: wat ga je doen?

3. De bijdrage die dit heeft aan de context: familie, gezin, werk, etc.

4. De organisatie van je leven op praktisch niveau als gevolg van je
   innerlijke groei.

 

 

 

U-curve
Het U-curve model van Scharmer is behulpzaam omdat het erkent dat groei en ontwikkeling geen lineair pad vormen. Het bestaat uit een aantal fasen. Eerst moet worden stilgestaan bij de realiteit van ‘wat is’. Daardoor ontstaat inzicht in disfunctionele aannames en gewoontepatronen die losgelaten kunnen worden. Dit proces opent de weg naar de realisatie van onze ware aard: het Ene niet-geconditioneerde Gewaarzijn. Deze herontdekking van wie we zijn leidt tot een fundamentele en inspirerende verschuiving van inzicht in de betekenis van ons leven en de wijze waarop we daaraan invulling willen geven. 

 

Structuur

De opleiding omvat drie jaren en bestaat uit een introductiejaar en twee vervolgjaren. Je kiest aan het einde van ieder jaar of je doorgaat naar het volgende jaar.

Het eerste en tweede jaar bestaan uit 5 bijeenkomsten van 2 dagen in de periode van oktober tot juni. Het derde jaar bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 dagen en 2 van 3 dagen in dezelfde periode. Tussen de bijeenkomsten vinden intervisiedagen plaats waarop de behandelde meditaties en werkvormen opnieuw beoefend worden. Verspreid over de drie opleidingsjaren volgen we het pad van bewustzijnsontwikkeling, waarbij we acht stappen onderscheiden:

 

8 stappen naar Verlichting

Stap 1. Stilstaan / realisatie: hoe is het Nu?

Stap 2. Wie ben je en hoe ben je geworden?

Stap 3. Zelfaanvaarding en mededogen.

Stap 4. ‘Ik’ en de wereld / verleden loslaten en leven in Nu.

Stap 5. De reis van de ziel.

Stap 6. Bezield leven.

Stap 7. Zelfliefde en Eenheidsbewustzijn.

Stap 8. Belichaamde spiritualiteit.

 

Programma

 

1e Jaar: Lifting the Stone

Stappen 1 t/m 4

Een integrale benadering van jouw spirituele ontwikkelingsweg waar je hoofd, gevoelshart en lichaam bij betrokken zijn. Een jaar waarin jouw visie op non-dualiteit zich verdiept en je de effectiviteit van non-duale bewustzijnsontwikkeling ervaart. Je verkent het ego met zijn zelfbeelden, maakt je een veel ruimere visie op jezelf eigen en herontdekt persoonlijke kwaliteiten die in de loop van je leven uit beeld geraakt zijn.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

 1. Wie ben ik? Wat is de zin van mijn bestaan? Deze twee vragen hebben mensen sinds onheuglijke tijden beziggehouden. Ze vormen het fundament van alle spirituele stromingen en filosofische beschouwingen. Het zijn vragen waarop geen antwoord te vinden is in de denkende geest, maar wel in het domein van het non-duale Gewaarzijn. Je maakt contact met een veel ruimere maat van bewustzijn dan dat van het ego-denken en je ontwikkelt de vaardigheid om daar steeds opnieuw bij terug te keren.
 2. De Wijsheid van mededogen. Zelfrealisatie, de ervaring van je non-duale natuur, is uiteindelijk geen weg van het hoofd. Het is het openen van je hart. De wijsheid van mededogen speelt hierbij een cruciale rol. Het is de wijsheid van het hart die je in staat stelt om zonder oordeel aanwezig te zijn bij ‘wat is’, en vooral bij jezelf.

 3. Wat is het ‘ik-besef’? Ego als obstakel en als doorgang naar non-duaal Gewaarzijn. Hoe is ego ontstaan en wat is de oosterse en de westerse visie op de functie en de ontstaansgeschiedenis van ego? Je ontdekt de diepste en meest primaire aanname over jezelf en je bevrijdt je van de identificatie daarmee.

 4. Wat ben je nog meer? Non-duaal Gewaarzijn is niet alleen de stille achtergrond van Bewust Zijn. Het is ook de bron van tal van universele kwaliteiten, waaronder liefde en wil. Kwaliteiten die in de loop van het leven op de achtergrond zijn geraakt. Je herstelt het contact daarmee zodat ze jou weer ter beschikking staan voor je ontwikkeling.

 5. Rustend in de 'grondeloze grond' van non-duaal Gewaarzijn zijn we in staat om de Eenheid te herkennen die alle dualiteit overstijgt. Hier naderen we de essentie van Advaita-Vedanta en Dzogchen, de zienswijze dat alle schijnbare tegendelen zoals liefde en leed, schoonheid en geweld, leven en dood te herkennen zijn als onderdeel van de Ene stroom van Non-duaal Gewaarzijn. De realisatie van dit inzicht en de vaardigheid om vanuit dit besef te leven, is een ontwikkelingsweg die tijd, toewijding en herhaling verlangt.

 

2e Jaar: Drifting deeper within

Stappen 5 en 6

Tijdens dit jaar leer je af te stemmen en te luisteren naar de stem van de ziel als de niet-oordelende en kristalheldere wijsheidsgeest. Gaandeweg ervaar je dat dit je identiteit is, en niet het ego-denken. Je verkent en heelt de ‘wond van de ziel’: die kwestie die je al zo lang bezighoudt en die je herkent als het grote thema van je leven. Je bevrijdt jezelf van die herhaling. Dan ligt de weg open om terug te keren naar wat je ten diepste bent: het Ene non-duale Gewaarzijn. Onderwerpen die aan bod komen:

 1. De reis van de ziel. Wat is de ziel in de context van non-dualiteit? De ziel als het individueel kennende en ervarende aspect van non-duaal Gewaarzijn. Een non-duale visie op karma en terugkerende thema's in je leven. Vaardig omgaan met oude kwesties en de kunst van aanvaarding als weg naar heling. 
 2. Existentiële bronnen van lijden en van geluk. De spirituele zoektocht staat in dienst van onze wil om te weten wie wij zijn en wat de zin en betekenis is van dit bestaan. Een zoektocht die tevens wordt ingegeven door de confrontatie met het leven dat een mengeling is van lijden en geluk. De boeddha onderzocht de grote oorzaken van menselijk lijden en biedt een uitweg om daarmee op een constructieve manier om te gaan.
 3. Overdracht en overgave. Non-duale spiritualiteit confronteert je met het feit dat alles wat je waarneemt, denkt en voelt een interpretatie is van de werkelijkheid door de mind en in die zin illusoir. Zelfrealisatie is de bevrijding van die sluiers van je waarneming en de ontdekking van je oorspronkelijke natuur die zich openbaart zodra je jouw denkbeelden loslaat.
 4. Leven vanuit overvloed en de bevrijding van verleden. Non-dualiteit heeft twee gezichten: de stille en onbeweeglijke ‘Grond’ van Gewaarzijn en de dynamische kant van Creatie en Schepping. Tijdens dit blok verkennen we de dynamische kant van Zijn en laten we de blokkades los die de vrije stroom van deze energie in de weg staan.
 5. Bezield leven. De ziel is de bron van wijsheid en mededogen die er altijd is. We hoeven slechts af te stemmen op haar zachte stem om koersvast en onbezorgd door het leven te gaan. Tegelijkertijd moeten wij leren om vaardig en met mededogen met de weerstand van ons ego om te gaan. In die balans ontstaat de ruimte om een reële en inspirerende visie te ontwikkelen voor een leven vanuit de bron van liefde en wijsheid in jezelf. 

 

3e Jaar: Through the Gateless Gate

Stappen 7 en 8

In dit jaar belanden we bij de kern van non-duale spirituele ontwikkeling. Eenheidsbewustzijn is niet langer iets dat je bij momenten ervaart. Het wordt steeds meer een realiteit van waaruit je leeft. In de afstemming op de liefde en wijsheid van je ziel ontdek je jouw missie en de betekenis van je leven. Onderwerpen die aan bod komen:

 

1. Zelfliefde en de betekenis daarvan voor Zelfrealisatie.

2. Afscheiding en verbinding: de eerste oorzaak van ongemak en lijden.

3. De paradox van bevrijding: loskomen van ego door de onvoorwaardelijke aanvaarding ervan.

4. Eenheidsbewustzijn: non-dualiteit als Liefde en als dat wat je ten diepste Bent.

5. Realisatie en belichaming van een spiritueel leven: niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.

 

Kenmerken van het programma

1. Inspirerende onderwerpen

De non-duale visie maakt vanaf de start integraal onderdeel uit van het programma. De onderwerpen voeren je voorbij de vertrouwde denkkaders en openen nieuwe vergezichten op je leven en de koers die je daarvoor wilt uitzetten.

 

2. Ervarend leren

Theorie is direct gekoppeld aan ervaringsgerichte oefeningen waaronder meditatie, zelfonderzoek, visualisatie en lichaamswerk.

 

3. Individuele aandacht binnen het groepsprogramma

De structuur van het programma ligt op hoofdlijnen vast. Er is daarnaast voldoende ruimte gereserveerd voor jouw persoonlijke inbreng en vragen.

 

Resultaten

 • Ontwaken uit de droom van je dagelijks zelf en bevrijding van niet-functionele patronen.
 • Innerlijke groei en ontwikkeling van non-duaal bewustzijn.
 • Een ontspannen levenshouding.
 • Je toe-eigenen van universeel aanwezige kwaliteiten en talenten.
 • Een geïnspireerde visie op jezelf, de ander en de samenleving.
 • Ontwikkeling van een autonome levenshouding gebaseerd op spontaniteit, nieuwsgierigheid en mededogen.
 • (Momenten van) Zelfrealisatie.

 

Begeleiding

Inner Journey Home wordt begeleid door Alexander Zöllner en Ger Wildering.

Alexander is spiritueel leraar, trainer en NOBCO-geregistreerd Master Practitioner Coach. Hij heeft langdurige training in Boeddhisme en Advaita Vedanta ondergaan. Naast de opleiding Psychosynthese en Zijnsoriëntatie volgde hij de Non-dual Teacher en Trainer opleiding.

Ger studeerde theologie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen en werkte als geestelijk verzorger bij de Nederlandse krijgsmacht. Sinds 2017 is hij verbonden als trainer aan Art of Life. Ger is geschoold in Zijnsgeoriënteerde vormen van coaching, systemisch opstellingenwerk en NLP.
Meer informatie over zijn achtergrond en opleiding vind je hier.

 

Praktische informatie

Introductieworkshops

Zondag 16 juni en zaterdag 7 september 2019 van 11.00 tot 16.00 uur in Amersfoort. Tijdens de introductieworkshop maak je kennis met de visie, enkele werkvormen en met de trainers. Kosten: € 15,- Opgave via de contactpagina: klik hier.

 

Opleidingsdata

1e jaar: Lifting the Stone

13-14 oktober, 24-25 november, 19-20 januari 2020, 8-9 maart, 10-11 mei (residentieel).

2e jaar: Drifting deeper within

27-28 oktober, 8-9 december (residentieel), 25-26 januari 2020, 15-16 maart, 17-18 mei (residentieel). 

3e jaar: Through the Gateless Gate

(4 bijeenkomsten, alle residentieel) 11-13 oktober, 18-19 januari 2020, 28-29 maart en 22-24 mei.

 

Plaats

Niet-residentiële dagen: Centrum Mens & Intuïtie, Stovestraat 25 Amersfoort.

Residentiële dagen: Centrum Athanor, Lochem of de Hof van Kairos, Winterswijk.

 

Kosten

1e jaar: € 1785,- / 2e jaar: € 2050,- / 3e jaar: € 2400,-.

Kosten zijn inclusief syllabus, werkboek met oefeningen en meditaties, zaalhuur en overnachting.

 

Aanmelden

Inschrijven en informatie via de contactpagina: klik hier.

Je kunt ook een e-mail sturen naar info@artoflife.nu, of bellen naar: 06-53700930.