Inner Journey Home

Een non-duale weg voor bewustzijnsontwikkeling en zelfrealisatie

 • Driejarige opleiding non-duale wijsheid in de praktijk.
 • Leven vanuit je innerlijke bron van wijsheid en mededogen.
 • Zelfinzicht en wegen naar zelfrealisatie.
 • Opbloei van universele kwaliteiten zoals liefde, wil, mededogen.
 • Inspiratie, ontspanning, zingeving en vervulling.

Introductieworkshops:
16 juni en 7 september 2019 van 11.00-16.00 uur. Tijdens de introductieworkshop maak je kennis met de visie, enkele werkvormen en met de trainers. Kosten: € 15,- Opgave via de contactpagina klik hier.

 

Art of Life

Non-duale wijsheid inspireert en raakt ons in het hart omdat het de waarheid weerspiegelt over wie wij in wezen zijn. Toch is het niet eenvoudig om vanuit die waarheid te leven. Het ego met zijn overtuigingen, gewoontepatronen en beperkende zelfbeelden verhindert dat. Het is een kunst – the Art of Life – om die transformatie van ego-denken naar non-duaal Gewaarzijn te volbrengen. Daarvoor is nodig dat je  stap voor stap je basis verlegt naar een hoger bewustzijnsniveau getuige de uitspraak van Albert Einstein:

 

“We cannot solve our problems with the same thinking we used

when we created them.” (Albert Einstein)

 

Leven vanuit dit (oneindig) ruimere perspectief op wie je bent is als thuiskomen bij iets dat je altijd wel gekend hebt maar door de loop van je leven(s) uit het oog verloren hebt . Deze nieuwe basis van non-duaal Gewaarzijn stelt je in staat om vaardig om te gaan met het ego en zijn zelfbeelden, aannames, onzekerheden en verlangens. Dan ontdek je dat ego niet slechts een obstakel is op de weg naar zelfrealisatie maar daar onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt.

 

Inner Journey Home is een – aan deze tijd en cultuur aangepaste – non-duale spirituele ontwikkelingsweg die berust op vier pijlers te weten: 

 1. Meditatie opent het bewustzijn voor het inzicht in de essentie van wie je bent: het Ene non-duale Gewaarzijn.
 2. Zelfinzicht leidt tot de opbloei van universele kwaliteiten zoals liefde en wil en stelt je in staat om niet-functionele patronen in denken en doen los te laten.
 3. Kennis over de visie van non-duale spiritualiteit verleent je een theoretisch kader dat richting geeft aan je ontwikkeling.
 4. Integratie stelt je in staat om je spirituele inzichten en
  ervaringen daadwerkelijk toe te passen.

De ‘Inner Journey Home’ is geen poging om een verbeterde versie van jezelf te maken. We houden ons niet bezig met het aan- of afleren van de patronen in denken en doen van de mind. De opleiding is evenmin een klassiek spiritueel pad waarbij geluk of zelfrealisatie in een ver verschiet geplaatst worden. We verlaten dit lineaire perspectief in de wetenschap dat je in wezen al compleet bent. Aan de basis van alles wat je denkt te zijn, vind je het Ene, ondeelbare, en niet-geconditioneerde Bewustzijn dat je bent. Het enige probleem is dat je dit niet ziet, niet gelooft en niet durft te vertrouwen. Het doel van Inner Journey Home is dat je die waarheid gaandeweg zelf ervaart en gaat leven. Met als direct merkbaar resultaat: Ontspanning, helderheid, mededogen en plezier. Je wordt een blijer mens.

 

Wat is non-dualiteit?

Non-duale spiritualiteit is de kern van alle grote spirituele tradities zoals boeddhisme, hindoeïsme en christendom. Zij zijn de belangrijkst inspiratiebronnen om antwoorden te vinden op vragen over je diepste identiteit, zingeving en vervulling. We putten uit deze rijke bronnen van inspiratie zonder een specifieke visie tot dogma te verheffen. ‘Onderzoek en behoud het goede’ is onze leidraad. (Voor een uitvoerige uiteenzetting over non-dualiteit klik hier.

Daarnaast maken wij gebruik van westerse psychologie die inzicht biedt in de structuur van ego en de manieren om daar effectief mee om te gaan. De integratie van beide benaderingen leidt tot een vernieuwende en effectieve vorm van non-duale bewustzijnsontwikkeling met enkele opvallende kenmerken:

 1. We beginnen daar waar andere spirituele paden eindigen; contact herstellen met de ‘Grond’ van non-duaal Gewaarzijn in jezelf.
 2. Niet ‘jezelf verbeteren’ maar liefde voor de waarheid van wie je bent, als basis voor innerlijke groei.
 3. NU is de enige realiteit en de basis om de identificaties met je verleden los te laten.

Structuur van de opleiding

Het programma bestaat in essentie uit twee sporen die tegelijkertijd gevolgd worden:

 1. Contact herstellen met de ‘grond’ van non-duaal Gewaarzijn in jezelf door middel van verschillende meditatievormen.
 2. Verkennen en loslaten van beperkende zelfbeelden, oude aannames, herinneringen en gewoontepatronen waaruit de mind is samengeteld en waarmee we geïdentificeerd zijn geraakt.

1. Integrale ontwikkeling

Dit tweezijdige ontwikkelingspad heeft alleen betekenis als jouw spirituele inzichten en ervaringen belichaamd worden op het niveau van je dagelijks leven. De Opleiding is daarom sterk ervaringsgericht en voorziet je zowel van een heldere visie op non-duale spiritualiteit als van oefeningen, meditaties en werkvormen om zelf toe te passen.

De opbouw van het programma is daarbij mede vormgegeven aan de hand van het Integrale Ontwikkelingsmodel (AQAL) van Ken Wilber en de U-curve van Otto Scharmer. 

Het AQAL model (All Quadrants/all levels) van Wilber onderscheidt vier dimensies van innerlijke groei die onderling verbonden moeten zijn. In de context van deze Opleiding bestaan die uit: 

 

1. Innerlijke ervaringen voor bewustzijnsontwikkeling.

2. Toepassing van de nieuwe inzichten: (wat ga je doen?).

3. De bijdrage die dit heeft aan de context : Familie, gezin, werk, etc.

4. De organisatie van je leven op praktisch niveau als gevolg van je
   innerlijke groei.

 

 

 

2. Integratie in de praktijk
Het U-curve model van Scharmer is behulpzaam omdat het erkent dat groei en ontwikkeling geen lineair pad is maar bestaat uit een aantal fasen. Eerst moet worden stilgestaan bij de realiteit van ‘wat is’. Daardoor ontstaat inzicht in disfunctionele aannames en gewoontepatronen die losgelaten kunnen worden. Dit proces opent de weg naar de realisatie van onze ware aard: het Ene niet-geconditioneerde Gewaarzijn. Deze herontdekking van wie we zijn leidt tot een fundamentele en inspirerende verschuiving van inzicht in de betekenis van ons leven en de wijze waarop we daar invulling aan willen geven. 

 

3. Meditatie

Spirituele ontwikkeling is niet mogelijk zonder regelmatige periodes van meditatie te integreren in ons drukke bestaan. Deelnemers beoefenen tijdens de Opleiding verschillende meditatievormen variërend van Mindfulness via Shamata-Vipassana meditatie, non-duale meditatievormen en ‘non-meditation’.

 

4. Lichaamswerk

Non-duale bewustzijnsontwikkeling is geen pad dat de duale wereld van vorm, tijd en plaats wil ontstijgen maar die juist onvoorwaardelijk aanvaardt als de manifestatie van non-duaal Gewaarzijn. Om die reden besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van een grotere gevoeligheid in het waarnemen van zowel de buiten- als de binnenwereld door middel van adem, lichaamswerk en Hatha- en Kashmir yoga.

 

Structuur

De Opleiding omvat drie jaren en bestaat uit een introductiejaar en twee vervolgjaren. Je kiest ieder jaar om door te gaan naar het volgende jaar. Elk opleidingsjaar is samengesteld uit 5 bijeenkomsten van 2 dagen plus 2 bijeenkomsten van 1 dag, totaal 12 dagen in de periode van oktober tot juni. Verspreid over de drie opleidingsjaren volgen we het pad van bewustzijnsontwikkeling waarbij we acht stappen onderscheiden waarin ook weer de U-curve van ontwikkeling is te herkennen.

 

8 stappen naar Verlichting

Stap 1. Stilstaan/Realisatie.

Stap 2. Wie ben je en hoe ben je geworden?

Stap 3. Zelfaanvaarding en mededogen.

Stap 4. ‘Ik’ en de wereld/ verleden loslaten en leven in Nu.

Stap 5. De reis van de ziel.

Stap 6. Bezield leven.

Stap 7. Zelfliefde en Eenheidsbewustzijn.

Stap 8. Belichaamde spiritualiteit.

Programma

 

1e Jaar/Introductie: Lifting the Stone

Stappen 1 t/m 4

Een integrale benadering van je spirituele ontwikkelingsweg waar hoofd, hart en lichaam bij betrokken zijn. Een jaar waarin jouw visie op non-dualiteit verdiept wordt en je de effectiviteit van non-duale bewustzijnsontwikkeling ervaart. Je verkent het ego met zijn zelfbeelden, maakt je een veel ruimere visie op jezelf eigen en herontdekt persoonlijke kwaliteiten die in de loop van je leven uit beeld geraakt zijn.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

 

 1. Wie ben ik? Wat is de zin van mijn bestaan? Deze twee vragen hebben ieder mens sinds onheuglijke tijden beziggehouden. Ze vormen het fundament van alle spirituele stromingen en filosofische beschouwingen. Vragen waar de denkende geest geen antwoord op kan vinden maar die wel te vinden zijn in het domein van van het non-duale Gewaarzijn. Je maakt contact met een veel ruimere maat van bewustzijn dan dat van het ego-denken en ontwikkelt vaardigheid om daar steeds bij terug te keren.
 2.  De Wijsheid van mededogen. Zelfrealisatie, de ervaring van je non-duale natuur, is uiteindelijk geen weg van het hoofd, maar van het openen van je hart. De wijsheid van mededogen speelt hierbij een cruciale rol. Het is de wijsheid van het hart die je in staat stelt om zonder oordeel aanwezig te zijn bij ‘wat is’ en vooral bij jezelf.

 3. Wat is het ‘ik-besef’? Ego als obstakel en als doorgang naar non-duaal Gewaarzijn. Hoe is het ontstaan en wat is de Oosterse en Westerse visie op de functie en ontstaansgeschiedenis van ego?  Je ontdekt de diepste en meest primaire aanname over jezelf en je bevrijdt je van de identificatie daarmee.

 4. Wat ben je nog meer? Non-duaal Gewaarzijn is niet alleen de stille achtergrond van Bewust Zijn, maar tevens de bron van tal van universele kwaliteiten waaronder liefde en wil. Kwaliteiten die in de loop van het leven op de achtergrond geraakt zijn. Je herstelt het contact daarmee zodat ze weer ter beschikking staan voor je ontwikkeling.

 5. Rustend in de 'grondeloze grond' van non-duaal Gewaarzijn zijn we in staat om de Eenheid te herkennen die alle dualiteit overstijgt. Hier benaderen we de essentie van Advaita-Vedanta en Dzogchen, de ‘View’ dat alle schijnbare tegendelen; liefde en leed, schoonheid en geweld, en leven en dood, te herkennen zijn als onderdeel van de Ene stroom van Non-duaal Gewaarzijn. De realisatie van dit inzicht en de vaardigheid om vanuit dit besef te leven, is een ontwikkelingsweg die tijd, toewijding en herhaling verlangt.

 

2e Jaar: Drifting deeper within

Stappen 5-6

Tijdens dit jaar leer je af te stemmen en te luisteren naar de stem van de ziel als de niet-oordelende en kristalhelder wijsheidsgeest. Gaandeweg ervaar je dat dít je identiteit is en niet het ego-denken. Je verkent en heelt de ‘wond van de ziel’ - die kwestie die je al zo lang bezighoudt en die je herkent als het grote thema van je leven. Je bevrijdt jezelf van die herhaling en nu ligt de weg open om terug te keren naar wat je ten diepste bent: het Ene non-duale Gewaarzijn.

 

 1. De reis van de ziel. Wat is de ziel in de context van non-dualiteit? De ziel als het kennende en ervarende aspect van non-duaal Gewaarzijn. Een non-duale visie op karma en terugkerende thema's in je leven. Vaardig omgaan met de oude kwesties en de kunst van aanvaarding als weg naar heling. 
 2. Existentiële bronnen van lijden en van geluk. De spirituele zoektocht staat in dienst van onze wil om te weten wie wij zijn, wat de zin en betekenis is van dit bestaan. Een zoektocht die tevens wordt ingegeven door de confrontatie met het leven dat een mengeling is van lijden en geluk. De boeddha onderzocht de grote oorzaken van menselijk lijden en biedt een uitweg om daar op een constructieve manier mee om te gaan.
 3. Ontmanteling van ego en rusten in non-duaal Gewaarzijn. In de aanvaarding van onze menselijke staat als enerzijds onderworpen aan de wereld van dualiteit en anderzijds uitdrukking van het Ene bewustzijn, hoeven we niet langer vast te houden aan de identificatie met ego. Inzicht in de gelaagde structuur van ego en de ontmanteling daarvan.
 4. Leven vanuit overvloed en de bevrijding van verleden. Non-dualiteit heeft twee gezichten, dat van de stille en onbeweeglijke ‘Grond’ van Gewaarzijn en de dynamische kant van creatie en schepping. Tijdens dit blok verkennen we die dynamische kant van Zijn en laten we de blokkades los die de vrije stroom van die energie in de weg staan.
 5. Bezield leven. De ziel is de bron van wijsheid en mededogen die er altijd is. We hoeven slechts af te stemmen op haar zachte stem om koersvast en onbezorgd door het leven te gaan. Tegelijkertijd moeten wij leren om vaardig en met mededogen met de weerstand van ons ego om te gaan. In die balans ontstaat de ruimte om een reële en inspirerende visie te ontwikkelen voor een leven vanuit de bron van liefde en wijsheid in jezelf. 

 

3e Jaar: Through the gateless gate

Stappen 7-8

In dit jaar belanden we bij de kern van non-duale spirituele ontwikkeling. Eenheidsbewustzijn is niet langer iets dat je bij momenten ervaart maar wordt steeds meer een realiteit van waaruit je leeft. In de afstemming op de liefde en wijsheid van je ziel ontdek je jouw missie en de betekenis van je leven.

 

1. Zelfliefde en de betekenis daarvan voor Zelfrealisatie.

2. Afscheiding en verbinding; de eerste oorzaak van ongemak en lijden.

3. De paradox van bevrijding: Loskomen van ego door de onvoorwaardelijke aanvaarding daarvan.

4. Eenheidsbewustzijn. Non-dualiteit als Liefde en als dat wat je ten diepste bent.

5. Realisatie en belichaming van een spiritueel leven. Niet mijn wil maar Uw wil.

 

Kenmerken van het programma:

 

1. Inspirerende onderwerpen

De non-duale visie maakt vanaf de start integraal onderdeel uit van het programma. De onderwerpen voeren je voorbij de bekende denkkaders en openen nieuwe vergezichten op je leven en de koers die je daarvoor wilt uitzetten.

 

2. Ervarend leren

Theorie is direct gekoppeld aan ervaringsgerichte oefeningen waaronder meditatie, zelfonderzoek, visualisatie en lichaamswerk.

 

3. Individuele aandacht binnen het groepsprogramma

De structuur van het programma ligt op hoofdlijnen vast. Er is daarnaast voldoende ruimte gereserveerd voor je persoonlijke inbreng en vragen.

 

Resultaten

 • Ontwaken uit de droom van je dagelijks zelf en bevrijding van niet-functionele patronen.
 • Innerlijke groei en ontwikkeling van non-duaal bewustzijn.
 • Een ontspannen levenshouding.
 • Toe-eigenen van universeel aanwezige kwaliteiten en talenten.
 • Een geïnspireerde visie op jezelf, de ander en de samenleving.
 • Ontwikkeling van een autonome levenshouding gebaseerd op spontaniteit, nieuwsgierigheid en mededogen.
 • (Momenten van) Zelfrealisatie.

 

Begeleiding

Inner Journey Home wordt begeleidt door Alexander Zöllner en Ger Wildering.

Alexander is spiritueel leraar, trainer en NOBCO geregistreerd Master Practitioner Coach. Hij heeft langdurige training in Boeddhisme en Advaita Vedanta ondergaan. Naast de opleiding Psychosynthese en Zijnsoriëntatie volgde hij de Non-dual Teacher en Trainer opleiding.

Ger studeerde theologie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen en werkte als geestelijk verzorger bij de Nederlandse krijgsmacht. Sinds 2017 is hij verbonden als trainer aan Art of Life. Ger is geschoold in Zijnsgeoriënteerde vormen van coaching, systemisch opstellingenwerk en NLP.
Meer informatie over zijn achtergrond en opleiding vind je hier.

 

Praktisch

Introductieworkshops:
16 juni en 7 september 2019 van 11.00-16.00 uur. Tijdens de introductieworkshop maak je kennis met de visie, enkele werkvormen en met de trainers. Kosten: € 15,- Opgave via de contactpagina klik hier.

 

Data: 1e jaar: 4-5 oktober, 15-16 november, 20 december 2019, 24-25 januari, 7 maart, 17-18 april en 5-6 juni 2019.

2e jaar: 9-10 november, 21-22 december, 29 februari-1 maart 2020, 18-19 april en 6-7 juni 2020 (Residentieel).

Plaats: Centrum Mens & Intuïtie, Stovestraat 25 Amersfoort en Centrum Athanor, Hooislagen 7, Lochem.

Kosten: € 1685,- per jaar, inclusief syllabus, werkboek met oefeningen en meditaties, zaalhuur en overnachting.

Inschrijven en informatie via de contactpagina klik hier. Of stuur een E-mail naar info@artoflife.nu Telefonisch bereikbaar via: 06-53700930.