De mens als uitdrukking van non-duaal Bewustzijn

De ontmanteling van zelf- en wereldbeelden 

 

Een Masterclass in de serie ' A Playground to find meaning'


Non-dualiteit is actueler dan ooit. De diepzinnige visie op de ware natuur van bewustzijn, de mens en de wereld, ontleend aan de Wijsheidtradities zoals Advaita-Vedanta, Dzogchen en Zen, worden in deze Masterclass aangevuld met hedendaagse, grensverleggende denkers op dit gebied zoals Bernardo Kastrup, Ken Wilber en Rupert Spira

 

Zowel de esoterische mensvisie van Oosterse en Westerse mystici als de moderne inzichten op het gebied van de fysica leiden tot het inzicht dat het materialistische wereldbeeld niet langer houdbaar is. Wij blijken Bron te zijn en niet de uitkomst daarvan. Die realisatie leidt tot een fundamenteel nieuwe kijk op Bewustzijn, de mens en de wereld die ook grote consequenties heeft voor coaching en therapie. 

 

Veel van de interventies binnen de gangbare vormen van coaching, psychotherapie en psychiatrie zijn impliciet of expliciet gericht op de bevestiging van of de terugkeer bij het normaal geachte zelf- en wereldbeeld. Daarbij wordt met ‘normaal’ de gangbare conditionering van denken en doen bedoeld. Terwijl het uiteindelijke medicijn voor alles van lichte onvrede tot psychische aandoeningen de bewuste terugkeer is bij de herkenning van jezelf als het Ene Non-duale Gewaarzijn.

 

De manier waarop je als non-duaal coach of therapeut de cliënt begeleidt bij die terugkeer is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium waar de vraag van de cliënt uit voortkomt. Dat stadium is niet ten alle tijden hetzelfde voor de cliënt, maar kan variëren van vraag tot vraag. Wat zoekt de cliënt op dit moment en wat kun je bieden? Wat is een passende vorm van therapie? We behandelen de verschillende ontwikkelingsstadia, vanuit de ontwikkelingspsychologie en op basis van contemporaine, non-duale denkers zoals Ken Wilber. Ook onderzoeken we de daarbij passende therapievormen.

 

Wat mag je van deze masterclass verwachten?

  • Begrip van de manier waarop de ontdekkingen van de grondleggers van de moderne psychologie plaatsen zijn binnen het denkkader van non-duale coaching en therapie.
  • Een helder begrip van de evolutie in mens- en wereldbeelden van het rationalisme in de 18e eeuw tot aan de ontmanteling van het materialistische wereldbeeld.
  • Inzicht in de ontwikkeling van ego-bewustzijn gezien vanuit de klassieke ontwikkelingspsychologie en vanuit een non-duaal mensbeeld. Tot de behandelde onderwerpen behoren de objectrelatietheorie, hechtingsstijlen, mentaliseren, theory of mind en afweermechanismen. 
  • Herkenning van het ontwikkelingsstadium waaruit de vraag van de cliënt voortkomt en de afstemming van gebruikte werkvormen daarop.
  • Verdieping van je inzicht in de wijze waarop non-duale coaching en therapie ingezet kan worden binnen de context van een spiritueel pad.  

Voor wie?

De Masterclass De mens als uitdrukking van non-duaal Gewaarzijn is toegankelijk voor iedereen die eerder heeft deelgenomen aan een training bij Art of Life of die ergens anders significante ervaring heeft opgedaan. Voorafgaand aan deelname wordt in een intakegesprek getoetst of de kennis en ervaring voldoende aansluit bij het aanbod.

 

Praktische informatie

Data: 25-26 januari 2023

Trainers: Alexander Zöllner en Marlie van de Kerkhof

Lokatie: Boerderij Landzicht, Vreeland

Kosten: € 495,-

 

Aanmelding

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan deze masterclass dan kun je je aanmelden via onderstaande knop. Wanneer je niet eerder een opleiding bij Art of Life hebt gevolgd ontvang je een intakeformulier en wordt een intakegesprek ingepland. Aan de hand van dit gesprek wordt je aanmelding bevestigd.