GGZ Non-duale Therapie Opleiding

Hulpverlenen binnen de GGZ

vanuit een non-duaal perspectief 

 • Herontdek het niet-geconditioneerde, vrije Bewustzijn als de bron
 • Ga voorbij de grenzen van ego
 • Werk vanuit Nu als de enige werkelijkheid
 • Ervaar Eenheid als basis voor verscheidenheid
 • Werk vanuit een open hart en behoud je grenzen


Het uitgangspunt

De  GGZ Non-duale therapie opleiding is de kennismaking met een radicaal nieuwe visie op je cliënt  en de oorsprong van zijn of haar hulpvraag. Uiteindelijk is ieder mens op zoek naar zichzelf en naar een bevredigend antwoord op de vraag “wie ben ik?” en “hoe verhoud ik me tot dit leven?”. Zolang we de antwoorden op deze existentiële vragen zoeken in het speelveld van onze altijd veranderende persoonlijkheid, blijft werkelijke bevrediging uit.

 

De non-duale visie gaat uit van de ongeschonden heelheid van de mens. Een heelheid die onder alle pijn, alle verwarring en het trauma als een stille achtergrond altijd aanwezig is. Weliswaar uit het zicht onttrokken maar geduldig wachtend om door jezelf hervonden te worden. Deze stille achtergrond kun je bewustzijn of non-duaal gewaarzijn noemen. Het is het bewustzijn dat voorafgaat aan alles wat we over onszelf en de wereld denken, ongeacht de sporen die het leven lijkt te hebben nagelaten.

 

De combinatie van tijdloze Oosterse wijsheid gecombineerd met werkvormen uit de Westerse psychotherapie leidt tot een nieuwe en vruchtbare route om de cliënt  te bevrijden uit het verstikkende labyrint van zelfbeelden, en in contact te brengen met de oorspronkelijke bronnen van innerlijke wijsheid en liefde. 

 

De praktijk

Binnen de GGZ wordt met veel overgave, energie en motivatie gewerkt aan het herstel van de cliënt, waarbij de intensiteit en de duur van de hulpverlening soms (meer dan) het maximale van de therapeut vraagt. De problematiek van de cliënt maakt het niet altijd eenvoudig om op een gezonde manier open en aanwezig te blijven.

Ondanks je ervaring en de strategieën die je hebt ontwikkeld om goede zorg en aandacht voor jezelf te houden, blijft het steeds een uitdaging om de juiste balans te bewaren. De vraag is steeds hoe je volledig aanwezig kunt zijn bij de cliënt, terwijl je tegelijkertijd de noodzakelijke begrenzing bewaakt.

 

In GGZ Non-duale Therapie opleiding ontdek je hoe je volkomen open en resonerend aanwezig kunt zijn bij zowel het geluk als het lijden van de ander en daar eerder een weldadig gevoel aan overhoudt dan dat het je eigen welbevinden schaadt.

 

De opleiding is een uitnodiging om nader kennis te maken met de non-duale visie op de essentie van de mens en de daarbij passende therapie en deze toepasbaar te maken als hulpverlener binnen het werkveld van de GGZ. 

 

Non-dualiteit

De term non-dualiteit verwijst naar de essentie van alle grote spirituele tradities. Het is de realisatie dat Eenheid aan de basis ligt van de veelheid aan vormen, gedachten en gevoelens die we in de wereld waarnemen.

 

In ons gangbare beeld van de wereld ervaart de mens zichzelf als losstaand en afgescheiden van het geheel. Waarmee je automatisch tegenover de ander of de wereld komt te staan. Vervolgens wordt er afwisselend strijd geleverd of naar verbinding gezocht met “het andere”. Deze ononderbroken stroom van afstoten en aantrekken is aanwijsbaar als de grootste bron van het menselijk lijden. Eenzaamheid, machteloosheid, zinloosheid en een eeuwige zoektocht naar geluk zijn er het resultaat van.

 

In werkelijkheid zijn wij als de golven aan de oppervlakte van de oceaan. Ogenschijnlijk op zichzelf staand, maar nooit afgescheiden van de oceaan. Iedere golf is herkenbaar als aparte golf, maar geen enkele golf is gemaakt van iets anders dan van het water van de oceaan.

 

“You are not a drop in the ocean, but the ocean in a drop” is een bekende uitdrukking van de filosoof en dichter Rumi.

 

Hiermee geeft hij woorden aan de eeuwenoude - maar voor de westerse mind soms radicale - wijsheid dat er in werkelijkheid alleen één allesomvattend proces van voortdurende schepping is, waarin niets op zichzelf staat. Ieder mens is een uitdrukking van deze Ene Bron of scheppende Energie. 

 

Non-dualiteit als fundament voor therapie

Doorgaans ervaren we het ego als de basis van ons ik-gevoel en daarmee als oorzaak van ons gevoel van afgescheidenheid van. In gangbare vormen van therapie gaan we vanuit het standpunt van ego op zoek naar heelheid en verbinding; verbinding met de wereld, met de ander of met onszelf.

Vanuit de non-duale visie is dit een vruchteloze zoektocht aangezien ego zelf het gevoel van afgescheidenheid in stand houdt.

 

Het loslaten van de identificatie met ons ego, en ons afstemmen op een ruimer bewustzijn stelt ons in staat om te ervaren dat verbinding en heelheid eerder ons vertrekpunt zijn dan een stip aan de verre horizon.

 

Het therapeutisch werk concentreert zich op het doorzien van de identificaties met ego door voelend contact te maken met wat zich aan conditioneringen aandient. Door op deze manier de ego-structuur af te pellen stel je de cliënt in staat om contact te maken met de ongeschonden heelheid van Zijn, onze ware bron van Geluk.

 

Gezonde ego-functies komen vervolgens vrij om als instrument te dienen voor het leven van een vrij en geïnspireerd leven.

 

De inhoud

In 7 blokken van 2 dagen, aangevuld met 2 supervisiedagen maak je kennis (of verdiep je de bestaande kennis) met de non-duale principes en hun betekenis voor de manier waarop jij aanwezig bent en met je cliënt  werkt.

 

Je gaat herkennen dat in iedere hulpvraag uiteindelijk de vraag “wie ben ik ten diepste” verborgen ligt. Een vraag die niet te beantwoorden is vanuit het gangbare psychologische perspectief, maar je uiteindelijk brengt bij de grond van je bestaan wanneer je durft af te pellen wat je niet bent. 

Vanuit de non-duale visie herken je alles wat zich aandient (bij jezelf en de cliënt) als een uitdrukking van het Ene onbegrensde Bewustzijn. Deze herkenning zorgt voor een grondhouding van aanvaarding en mededogen en opent je hart; als therapeut kost dit je direct minder energie. Je bent volledig in contact zonder je eigen basis te verliezen.

Het non-duale perspectief en de werkvormen die daarbij horen zijn gebaseerd op de transformerende kracht van deze werkelijke aanvaarding. De aanwezigheid bij ‘wat is’ blijkt een effectieve opening te bieden, ook voor problematiek die lastig in een protocollair behandelplan te vangen is. . Dit betekent als therapeut dat je je ontwikkelt in ‘niet-doen’.  Dit is tevens een van onze grootste uitdagingen. Zijn we werkelijk in staat om ten volle aanwezig te zijn bij ‘wat is’, of dat nou ons eigen lijden is of dat van de ander?

 

Ervaringsgerichte en op zelfonderzoek gebaseerde oefeningen leiden tot het herontdekken van jouw basis in het vrije- en niet-geconditioneerde bewustzijn, de basis van ‘zijn’. Dit leidt direct tot een meer ontspannen grondhouding ten opzichte van het leven.

 

Te verwachten resultaten

 • Concrete handvatten om volledig aanwezig te kunnen zijn bij de pijn van de ander zonder daarbij zelf ‘leeg te lopen’ als hulpverlener.
 • Effectief afstemmen op de verschillende niveaus van bewustzijn in het therapeutische contact en bij non-duale therapeutische interventies.
 • Herstel of herontdekken van innerlijke krachtbronnen in de vorm van universele kwaliteiten die zowel jou als de cliënt in staat stellen te rusten in puur non-duaal Gewaarzijn.
 • Zowel praktisch als theoretisch begrip van de non-duale visie en principes in relatie tot de psychotherapeutische behandeling.
 • Herijking van jouw motivatie voor beoefening van het vak van hulpverlener binnen de GGZ.
 • Doorgronden van de ‘zin’ en betekenis van existentiële vraagstukken en de noodzaak van de openbaring daarvan in psychiatrische storingen bij de cliënt.
 • Verkennen en toepassen van zowel verbale- als non-verbale interventies waarin het non-duale principe duidelijk gemaakt kan worden.
 • Levenslust en plezier ervaren en (her)vinden als basis voor je werk.
 • Taal en vaardigheden eigen maken om de non-duale visie en werkvormen binnen de GGZ in het contact met cliënten en collega’s over te kunnen brengen en werkbaar te maken.

 

Voor wie?

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor hulpverleners die werkzaam zijn binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en behoefte hebben aan herkadering, verdieping en ontspanning in hun rol van hulpverlener. Deelnemers zijn geïnteresseerd in effectievere en meer bevredigende vormen van psychotherapeutische- en psychiatrische behandelingen. Zij voelen behoefte aan een frisse en soms ook een radicale herijking van hun eigen visie op hulpverlenerschap. Zij zijn bereid om in een kleine groep gelijkgestemde en ervaren GGZ-hulpverleners zichzelf in te brengen om in openheid en zelfbewustzijn een proces van ontwikkeling door te maken. 
(Deelname door niet binnen de GGZ werkzaam zijnde hulpverleners is mogelijk aan de hand van een ingeleverd CV)

 

Wat wij bieden

In een veilige leeromgeving ervaar je de waarde van onvoorwaardelijke aanvaarding van alles wat zich aandient. De beide begeleiders bieden je een op de praktijkgerichte en fundamenteel vernieuwende vorm van begeleiding aan binnen de werkwijze en wetmatigheden van de geestelijke gezondheidszorg.

Het maximaal aantal deelnemers is 14 personen.

Programma

Tijdens ieder blok beoefenen we verschillende vormen van meditatie, zelfonderzoek, lichaamswerk en visualisaties.

 

Blok 1: Wie ben je? Als hulpverlener, als mens en in essentie?

Kennismaking met de non-duale visie op de structuur van het ‘ik’. Met als centrale vraag: Als het ‘ik’ een constructie is en geen entiteit, wat is dan het doel van hulpverlening? 

Onderwerpen:  

 • De relevantie van non-dualiteit binnen de context van de GGZ 
 • Een non-duale visie op de functie en structuur van ego 
 • Vier niveaus van bewustzijn en hoe daarmee te werken 
 • Het bewustzijn voorbij de grenzen van de psyche 
 • Visualisatie als werkvorm 
 • De synergie tussen draagkracht en veerkracht als randvoorwaarde voor het therapeutische contact   

Blok 2: Mededogen en overdracht in de therapeutische relatie

De non-duale visie gaat uit van Eenheid en ziet dualiteit als de bron van menselijk lijden. De splitsing tussen jezelf en de cliënt is daarom kunstmatig en staat echt contact in de weg. Je ervaart in dit blok de kracht van een open contact met behoud van begrenzing.

Onderwerpen: 

 • Het bewustzijn voorbij de grenzen van ego als de basis van waaruit je werkt 
 • De kracht van mededogen als bron van begeleiding en heling 
 • De onvermijdelijkheid van overdracht en tegenoverdracht en effectieve manieren om daarmee om te gaan

Blok 3: Zelfbeeld als universeel misverstand

Ongewild en onbewust zijn onze cliënten (en wijzelf) gevormd door een eerste aanname over wie wij zijn en hoe de wereld is. Die grondstructuur van ego belemmert het contact met het open en pure non-duale Bewustzijn. Onderzoek naar deze basisstructuur leert dat die niet werkelijk bestaat en als een illusie is, overtuigend maar niet waar. 

Onderwerpen: 

 • De reis van de ziel; de ontstaansgeschiedenis van ego vanuit een non-duaal perspectief 
 • Kernidentiteit, basisaannames en overlevingsstrategieën zowel van de cliënt als van de hulpverlener verkennen en doorzien
 • Loslaten van de gehechtheid aan lijden

Blok 4: Existentiële bronnen van lijden

Een verkenning van de op non-duale tradities gebaseerde visie op de grote oorzaken van menselijk lijden en hoe daar als GGZ hulpverlener effectief mee om te gaan.

Onderwerpen: 

 • Verkenning van drie existentiële bronnen van lijden en van geluk 
 • De reis van de ziel en een non-duale visie op de betekenis van lijden 
 • Bevrijding van lijden door de oer beweging van ego te doorzien en los te laten 
 • Puur luisteren en puur spreken en ‘niet-doen’ als therapeutische interventies   

 

Blok 5: Bronnen voor innerlijke vrede en geluk

Voorafgaand aan verwarring en zelfkritiek bevindt zich de innerlijke rijkdom van wijsheid, liefde en wilskracht. Je ontdekt die hulpbronnen voor geluk in jezelf en ontwikkelt vaardigheid in de begeleiding van anderen bij die innerlijke ontdekkingstocht. 

Onderwerpen:

 • Vaardig omgaan met superego 
 • Geconditioneerde en vrije versie van de universele kwaliteiten liefde en wil 
 • Wilskracht en liefde in de therapeutische relatie   

Blok 6: Het verleden loslaten

Werkelijk durven samenvallen met onszelf is uiteindelijk het antwoord op al onze vragen en zoeken. Ontspannen in de werkelijkheid van het moment, zonder manipulatie van onszelf of de ander, is de directe weg naar vrijheid en vrede in jezelf. De route loopt via de verkenning van alles wat het directe contact met non-duaal bewustzijn in de weg staat.

Onderwerpen:

 • Claims doorzien en loslaten 
 • Het verleden afronden
 • Deconstructie als therapeutisch instrument

Blok 7: Therapeutische begeleiding op basis van de enige realiteit van Nu

De therapeutische waarde en effectiviteit van het werken in de werkelijkheid van Nu. Ontwaken uit het gedroomde zelf- en wereldbeeld van superego. Begeleiding door minder steun te zoeken bij behandelplannen, diagnoses, etc. en bevrijd van de opdracht tot het oplossen van problemen. 

Onderwerpen: 

 • De kracht van presentie 
 • Levenslust als basis van de cliënt/therapeut relatie 
 • Het verlangen van de ziel 
 • Heling van de wond van het hart 

  

Literatuur

De literatuur bestaat uit:

Het ‘Handboek Non-duale Coaching en Therapie’ van Alexander Zöllner. 

Deelnemers ontvangen een reader met artikelen die je voorafgaand aan ieder blok kunt lezen.

 


Begeleiding

 Meike Niemeijer is sinds februari 2022 mede-eigenaar van Art of Life en tevens trainer van de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding, de Jaartraining Non-dualiteit en de Inner Journey Home.

 

Lees hier meer over haar achtergrond.


Praktische zaken

De GGZ Non-duale Coaching en Therapie opleiding gaat weer van start in 2024. Nieuwe data zullen spoedig bekend gemaakt worden.

 


De GGZ non-duale Therapie opleiding levert 110 PE punten op bij de beroepsvereniging voor Arbeidsdeskundigen. 

Informatie

Voor nadere informatie kun je een e-mail sturen naar info@artoflife.nu of via de contactpagina klik hier.

Je inschrijving is voorlopig. Je krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek met één van de trainers om te onderzoeken of het aanbod van de training aansluit bij je werkervaring en behoefte.