Non-duale Coaching en Therapie Opleiding


Grensverleggend en inspirerend vanuit het hart

 • Professionele ontwikkeling tot non-duaal coach of therapeut
 • Zelf de bevrijdende effecten ervaren van non-duaal Gewaarzijn op je zelf- en wereldbeeld
 • Toepassen van de visie en werkvormen in je werk als coach of therapeut
 • Spirituele ontwikkeling door de integratie van je inzichten in je leven

“Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen
maar door te beseffen wie je ten diepste bent.” 
(Eckhart Tolle)

 

Geluk

Iedere vraag van een cliënt is in wezen een vraag naar het vinden van geluk. Door opvoeding en conditionering zijn wij overtuigd geraakt dat geluk ergens buiten ons te vinden moet zijn. We zoeken het in een bezit of in prestaties, op de beurs en in relaties. Maar echte voldoening, ontspanning en geluk zijn niet te vinden door ze in de buitenwereld na te jagen. Ze vallen ons ten deel door beperkende zelfbeelden los te laten en het contact te herstellen met wie wij ten diepste zijn. De non-duale benadering van coaching en therapie voert direct terug naar die bron en is daardoor grensverleggend en inspirerend vanuit het hart.

Gratis kennismakingsworkshop

Leusden, vrijdag 16 februari en donderdag 8 maart 2018 van 14.00 tot 17.15 uur. Maak kennis met de non-duale visie, ervaar zelf enkele werkvormen en bespreek de effecten met Alexander. Adres: Landgoed Heuvelkamp, Kerkweg 7, 3844 RH Leusden. Inschrijven kan via email: info@artoflife.nu of via de contactpagina. Klik hier

 

Voorbij de persoonlijkheid

Non-duale coaching omvat meer dan de toepassing van enkele technieken. Het is een radicale shift in de visie op je cliënten, op de achtergrond van hun vragen en op de manieren om daar effectief mee om te gaan. Met de non-duale benadering van coaching kijk je verder dan het beperkte zelfbeeld van de cliënt. Je herkent dat als een constructie van de mind zonder werkelijke grond. Niet de verbetering of verandering van de persoonlijkheid staat op de voorgrond maar het contact met wie de cliënt ten diepste is: vrij en niet-geconditioneerd Gewaarzijn. Leven en werken vanuit het contact met die essentie, leidt tot een geheel nieuw zelf- en wereldbeeld, opent het hart, inspireert tot nieuw gedrag en is de bevrijding van veel onnodig lijden.

Non-duale coaching is gebaseerd op vier uitgangspunten:

 • Ieder mens is op zoek naar zichzelf
 • Ieder mens is een unieke uitdrukking van het Ene niet-geconditioneerde Gewaarzijn
 • Leven vanuit dit Gewaarzijn is een duurzame bron van geluk
 • Zelfinzicht, aanvaarding en mededogen zijn de weg

 

Achtergrond

Non-duale coaching en therapie is het antwoord op het diepste verlangen van ieder mens om zichzelf te zijn. Alleen dit ‘thuiskomen' bij onszelf leidt daadwerkelijk tot de vrijheid, rust en geluk die wij lange tijd zochten. Non-duale coaching is daarom niet gericht op het verbeteren of aanvullen van het bestaande zelfbeeld van de cliënt maar op het loslaten en de bevrijding daarvan. Dit betekent dat aannames en verwachtingen worden verkend en doorzien als gedachtepatronen uit het verleden die geen relatie hebben met de werkelijkheid van dit moment. Deelnemers aan de Opleiding ontdekken dat het geconditioneerde zelfbeeld zelf de bron is van de vragen en kwesties waarmee hun cliënten (en zijzelf) worstelen. Non-duale coaching voert uiteindelijk naar het inzicht dat het ‘ik’ – net als alle gedachten en gevoelens – een constructie is van de mind en dat het doorzien daarvan tot bevrijding en ontspanning leidt. 

 

 “Alles wat je denkt dat je bent, dat ben je niet.”

(Sri Nisargadatta Maharaj)

 

Non-duale spiritualiteit

In de Opleiding is de wijsheid van non-duale spirituele stromingen, zoals Advaita-Vedanta en het boeddhistische Dzogchen samengebracht bij moderne inzichten in de aard en werking van bewustzijn. Bronnen daarvoor zijn neurowetenschap, mindfulness en ontwikkelingspsychologie. Uitgangspunten daarbij zijn:

 • Je bent niet je gedachten of gevoelens maar het non-duale Gewaarzijn waarin die verschijnen en weer verdwijnen
 • Materie, gedachten en gevoelens zijn te beschouwen als gestolde vormen van dit Gewaarzijn
 • ‘Nu’ is de enige realiteit en de bron van inspiratie
 • Open aandacht voor ‘wat-is’, is de basis voor effectief denken, voelen en handelen
 • Mededogen is de transformerende kracht voor innerlijke groei en zelfrealisatie
 • Ontspanning, welbevinden en geluk zijn gegeven zodra wij volledig onszelf durven zijn

 

Aanvaarding

Kenmerkend voor deze benadering is het geloof in de kracht van onvoorwaardelijke aanvaarding van ‘wat is’ en vooral van onszelf. Die grondhouding maakt het mogelijk om alle gedachten, gevoelens en behoeften te verwelkomen. Non-duale Coaching en Therapie is dus geen snelweg naar ‘Verlichting’. Niets kan worden overgeslagen, alle onderdelen van de structuur van ego zijn welkom om aan de oppervlakte van het bewustzijn te verschijnen. komen. Het is de kracht van oordeelloze aandacht die ze doet transformeren in hun oorspronkelijke kwaliteiten zoals creativiteit, spontaniteit, plezier en levenslust.

 

 “De mens ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens

als iets wat van de rest is afgescheiden,

een soort optisch bedrog van bewustzijn.”

(Albert Einstein)

 

Resultaten

De non-duale benadering van coaching kenmerkt zich door de combinatie van helderheid en mededogen, precisie en effectiviteit. De werkwijze voert in snel tempo naar een shift in bewustzijn die direct toegang geeft tot ervaring van innerlijke vrede, eenvoud, plezier en geluk. Afgescheidenheid maakt plaats voor verbondenheid, gewoonte en sleur worden vervangen door ontspanning en creativiteit en helder inzicht en mededogen winnen het van manipulatie en dwang.

 


Structuur van de opleiding

De Opleiding start 2 keer per jaar in maart en in oktober en bestaat uit:

8 blokken van 2 dagen, waarvan 3 bijeenkomsten residentieel zijn. Die vinden plaats in Centrum Athanor te Lochem of Centrum Samaya in Werkhoven. De 5 blokken zonder overnachting zijn in Amersfoort.

 

Onderwerpen

Tijdens de Opleiding worden de zes fundamenten van non-dualiteit in relatie tot coaching en therapie behandeld te weten:

 • De ontstaansgeschiedenis van ego en de relatie met non-duaal bewustzijn
 • Bevrijding en transformatie van de grondstructuur van ego
 • Werken met duaal, verruimd en non-duaal bewustzijn
 • Existentiële vragen over leven, identiteit en zingeving vanuit non-duaal perspectief
 • Wegnemen van obstakels om non-duaal bewustzijn te ervaren
 • Actualisatie van het verlangen van de ziel. Concreet worden over eigen koers.
 • Contemplatie, stilte en meditatie als directe weg naar puur Gewaarzijn
 • Ervaren van de paradox van Eenheid en absolute uniciteit van ieder mens

Elke bijeenkomst staat in het teken van een specifieke fase van een coachtraject met de daarbij behorende werkvormen te weten: kennismaking, relatie opbouwen, coachvraag verdiepen, realisatie en leven in Nu, verleden loslaten, actualiseren en toepassing.

 

Kennis en ervaring

Deelnemers maken kennis met de mens- en levensvisie van non-duale spirituele stromingen in boeddhisme (Dzogchen) en hindoeïsme (Advaita) en verdiepen hun inzicht in de werking van bewustzijn gebaseerd op neurowetenschap en westerse ontwikkelingspsychologie. Deelnemers doen ervaring op met een breed scala aan werkvormen en krijgen die ook uitgereikt waardoor men aan het eind van de opleiding over een ruim arsenaal aan oefeningen beschikt om zelf toe te passen. Daartoe behoren inquiries, visualisaties, meditaties en lichaamswerk. Een syllabus en een beknopte verplichte boekenlijst bieden theoretische achtergrond. Regelmatig contact met een studiegenoot ondersteunt de integratie van de ervaringen. Twee leertherapiesessies maken verplicht onderdeel uit van de training.

 

Programma overzicht

 

Blok 1. Wat is ‘ik’? (2 dagen)

Ik of ego neemt een centrale plaats in bij coaching en begeleiding. Maar wat is eigenlijk ‘ik’? Waaruit is het opgebouwd en wie of wat zijn wij voorbij dit zelfbeeld? Onderwerpen en werkvormen:

 • Visie, doel en kenmerken van non-duale begeleiding
 • Coaching vanuit drie perspectieven: duaal-, verruimd- en non-duaal bewustzijn
 • Kennismaking met verruimd zelfbeeld voorbij de grenzen van ego
 • De transformerende kracht van ‘puur’ luisteren en spreken
 • Houding als instrument voor non-duale coaching
 • Inquiry
 • Shamata-Vipassana meditatie
 • Vaststellen van egosterkte, contra-indicaties en van het doel van begeleiding

 

Blok 2. De wijsheid van mededogen (2 dagen, residentieel)

Non-duale begeleiding is gebaseerd op het inzicht dat Eenheid aan de basis van alles ligt. De grondhouding van de non-duale coach kenmerkt zich om die reden door onvoorwaardelijke aanvaarding van wat is. De coach of therapeut werkt niet aan verandering of verbetering maar helpt de cliënt bij de aanvaarding en het onderzoek van de gevoelens en gedachten die hij/zij doorgaans tracht weg te werken of te veranderen. Je ontdekt dat niet strijd tegen de realiteit maar aanvaarding daarvan tot transformatie leidt. Onderwerpen en werkvormen:

 • Afstemmen op de bron van innerlijke wijsheid en mededogen
 • Innerlijke wijsheid versus het ‘dagelijks zelf’
 • Werken met ‘overdracht’ op de cliënt en op non-dualiteit
 • De betekenis en kracht van ‘niet-doen’
 • Meditatievormen voor de ontwikkeling van mededogen

 

Blok 3. Het geconditioneerde zelf en zijn strategieën (2 dagen)

Ongewild en onbewust zijn onze cliënten (en wijzelf) gevormd door vroege aannames over wie wij zijn en hoe de wereld is. Die grondstructuur van ego belemmert het contact met het open en pure non-duale Bewustzijn. Onderzoek naar deze basisstructuur is een noodzakelijke voorwaarde om die te kunnen herkennen en te doorzien als louter een illusie. Onderwerpen en werkvormen:

 • De reis van de ziel; de ontstaansgeschiedenis van ego vanuit een non-duaal perspectief
 • Werken met de core-identity van ego: het eerste zelfbeeld, zijn basisaanname en de compenserende strategie
 • Begeleiding bij het doorzien en loslaten van de core-identity
 • De transformerende kracht van aandacht en aanvaarding
 • Introductie in non-meditation

 

Blok 4. Non-dualiteit en vragen over zingeving, doel en identiteit (2 dagen)

Iedere hulpvraag is in wezen een vraag naar zingeving en identiteit. Het non-duale perspectief levert een fundamenteel nieuwe visie op wie wij ten diepste zijn en daarmee op de betekenis van ons leven.  Onderwerpen en werkvormen:

 • Levensvragen benaderd vanuit non-duaal perspectief
 • Drie vormen van existentieel lijden en geluk
 • De transitie van armoede- naar rijkdombewustzijn; van overleven naar leven
 • Het doorzien en loslaten van disfunctionele strategieën

 

Blok 5. Non-dualiteit als bron van vitaliteit, liefde en wilskracht
Als de cliënt (en jijzelf) niet langer gevangen zitten in de strijd om te overleven, ontstaat ruimte om voluit te gaan leven. In dit blok staat het contact met de dynamische kant van non-duaal Gewaarzijn centraal. De 'Leegte' van non-dualiteit openbaart is zich als de vormenrijkdom en levenskracht die eigen is aan schepping. De bevrijding van de transpersoonlijke kwaliteiten Liefde en Wil maken die transitie mogelijk. Onderwerpen en werkvormen: 

 • Twee kanten van non-dualiteit waarbij Vorm, Leegte blijkt te zijn en Leegte, Vorm
 • Antwoord vinden op het dilemma tussen autonomie en verbindingen en tussen Worden en Zijn
 • Contact met de bron van vitale energie in jezelf
 • Toe-eigenen van de transpersoonlijke kwaliteiten Liefde en Wil

 

Blok 6. Compleet in het Nu (2 dagen, residentieel)

Je cliënt heeft de structuur van ego heeft doorzien en bij momenten ervaring opgedaan met het rusten in non-duaal Gewaarzijn. Om de disidentificatie met de egostructuur te ondersteunen is het van belang om de obstakels te ontmantelen die het contact met non-duaal Gewaarzijn belemmeren. Het ontwikkelen van een serene levenshouding gaat in deze fase van begeleiding gepaard met het onderzoek en loslaten van claims en verwachtingen waaraan de cliënt onbewust vasthoudt. Onderwerpen en werkvormen:

 • Sereniteit en gelijkmoedigheid als basis voor begeleiding
 • Obstakels om non-duaal bewustzijn te ervaren
 • Compleet in het moment door het verleden af te ronden
 • Ontmantelen van het spirituele Superego
 • Meditatie: Tijdloos NU

 

Blok 7. Vrij van verleden, ontspannen in Nu (2 dagen)

De ‘View’ het inzicht dat er slechts Eén Bewustzijn is, opent de mogelijkheid om volop te genieten van het leven, precies zoals dat zich ontvouwt. In de praktijk betekent het dat wij tijd, aandacht en geduld moeten beoefenen om deze werkelijkheid te integreren. Onderwerpen en werkvormen:

 • Vergeving en verzoening
 • Sereniteit en het doorzien van gefixeerde (zelf)beelden
 • Deconstructieve gesprekken
 • Non-dual Inquiry
 • Skandha’s

 

Blok 8. Rust in Zijn, doe wat je wilt. (2 dagen, residentieel)      
De laatste stap in de begeleiding bestaat uit een concretisering van de inzichten en ervaringen die de cliënt heeft opgedaan. Persoonlijke wil krijgt glans en inspiratie door die af te stemmen op de Wil van Inspiratie. Waar verlangt je cliënt ten diepste naar en hoe kan hij/zij dit realiseren? Onderwerpen en werkvormen:

 • Het verlangen van de Ziel
 • Afstemmen op de innerlijke bron van Inspiratie
 • Rusten in eenvoudig zijn, doen wat je hart je ingeeft
 • Werken met koans
 • Meditatie: ‘Eeuwige presentie’

 

Opleidingsresultaten
De Opleiding leidt op tot non-duaal coach of therapeut. Tot de ontwikkelpunten behoren:

 • De non-duale visie tot een doorleefde ervaring maken
 • Werken met de diepte structuur van de psyche
 • Omgaan met zingevingsvragen
 • Faciliteren van leven vanuit non-duaal bewustzijn
 • Werkvormen voor de ontwikkeling van non-duaal bewustzijn toepassen in de coachpraktijk
 • Meditatievormen waaronder Mindfulness, Vipassana en ‘non-meditation’
 • Momenten van zelfrealisatie

Aan de Non-duale Coaching & Therapie Opleiding zijn 23 PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Met deze PE punten kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessementprocedure, ter verkrijging van het

certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach.

Meer informatie treft u aan op www.nobco.nl.

 

Artikel Tijdschrift voor Coaching

Download
Zollner Non-duale Coaching op het snijvl
Adobe Acrobat document 773.7 KB

Reacties van deelnemers

Voor reacties van deelnemers klik hier

 

Voor wie?

De Opleiding is ontwikkeld voor coaches en therapeuten, trainers en HR managers en voor hen die non-dualiteit als basis willen nemen voor hun professionele functioneren als leidinggevende of stafmedewerker.

Deelnemers herkennen dat integratie van non-duale concepten in het dagelijks (werk)leven een ontwikkelingsweg is. De identificatie met de egostructuur is daarbij het grootste obstakel. Deelnemers zijn daarom bereid tot zelfreflectie en het onderzoeken van bestaande zelf- en wereldbeelden.

Naast het bijwonen van de opleidingsdagen bestaat de studiebelasting uit ongeveer 40 uur te besteden aan: voorbereiding, studie, leertherapie en coachgesprekken met een medestudent.

Aan deelname gaat een intakegesprek vooraf.

 

Werkwijze

Art of Life ontwikkelt opleidingen, trainingen, retraites en biedt individuele begeleiding aan op het snijpunt van spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. De werkwijze is geïnspireerd door de wijsheid van boeddhisme, zen en christendom en op moderne vormen van bewustzijnsontwikkeling vooral het werk van Almaas, Zijnsoriëntatie, Kwantum Psychologie en Radiant Mind. Deze zienswijzen zijn samen gebracht zonder die als kant en klare leerstellingen te presenteren. ‘Onderzoek en behoud het goede’ is de leidraad op deze weg van bewustzijnsontwikkeling.

 

Begeleiding

De training wordt begeleid door Alexander Zöllner bijgestaan door Yvonne Visser.

Alexander is spiritueel leraar, trainer en NOBCO geregistreerd Master Practitioner Coach. Yvonne is zenleraar, psychiater en non-duaal coach. Voor meer informatie over hun achtergrond en opleiding
klik hier.

 

Praktisch

Plaats
De 2-daagsen zonder overnachting worden gehouden in het Atma Instituut, Zuidsingel 1, 3811 HA Amersfoort. De bijeenkomsten met overnachting vinden plaats in Centrum Athanor, Hooislagen 9, 7241 NJ Lochem of Conferentiecentrum Samaya, Hollendewagenweg 20, 3985 SG, Werkhoven.

 

Data

Voorjaar 2017: 20-21 maart, 1-2 mei, 19-20 juni, 17-18 september, 29-30 oktober, 11-12 december 2017 en 13-15 januari 2018.
Najaar 2017: 9-10 oktober, 12-13 november, 18-19 december 2017, 21-22 januari, 12-13 maart, 9-10 april en 6-8 mei 2018.

Voorjaar 2018: 26-27 maart, 18-19 april, 22 mei, 31 mei, 18-19 juni, 10-11 september, 29-30 oktober, 26-27 november 2018 en 22-23 januari 2019.

Najaar 2018: 2-3 oktober, 11-12 november, 3-4 december 2018, 14-15 januari*, 11-12 februari*, 17-18 maart, 15-16 april* en 19-20 mei 2019. (* mogelijk wordt dit dinsdag-woensdag i.p.v. maandag-dinsdag.)

 

Kosten: Particulier € 2250,-/via werkgever € 2650,-. Accommodatiekosten € 895,-.
Totaal € 3145,-/€ 3545,-.  Inclusief syllabus, werkboek met oefeningen, 2 non-duale leertherapiesessies en verblijfskosten. Exclusief ca. € 60,- aanschaf verplichte literatuur. Betaling in termijnen is mogelijk.

 

CRKBO: De Non-duale Coaching en Therapie Opleiding is een door CRKBO geregistreerde beroepsopleiding en is daarom niet belast met BTW en fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat de deelnamekosten geheel, en alle reis- en verblijfskosten gedeeltelijk (ca. 73%) aftrekbaar zijn via de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld: Deelnamekosten € 2250,- minus (stel) 42% loonbelasting resteert € 1305,-. Verblijfskosten € 895,-à 73% = € 653,35. Netto kosten van de Opleiding: € 1958,35
Meer informatie over scholingsaftrek is te vinden op de website van de Belastingdienst. Voor zzp-ers en ondernemers gelden overeenkomstige aftrekregelingen via verrekening van de bruto omzet.

 

Algemene voorwaarden

Download
Algemene voorwaarden Art of Life
Algemene-Voorwaarden-Art-of-Life.pdf
Adobe Acrobat document 309.9 KB

Aanmelden Non-duale Coaching & Therapie Opleiding

Via telefoon

0653700930