Masterclasses in Non-duale Coaching en Therapie


Je bent werkzaam als non-duaal coach of therapeut. Misschien noem je jezelf niet persé zo, maar in de manier waarop je werkt, waarop je aanwezig bent bij je client, is het uitgangspunt van non-dualiteit zichtbaar en voelbaar.

 

Je werkt niet aan het inhoudelijk oplossen van de vraag waar de client mee komt. Je herkent deze immers als komend vanuit ego en je weet dat het wezenlijke verlangen van de client is om thuis te komen bij zichzelf, om zichzelf te herkennen als open en onbegrensd Gewaarzijn. Daarin begeleid jij je cliënten. Carl Jung stelde al dat elke psychologische vraag in wezen een spirituele vraag is, een vraag naar zingeving, betekenis en essentie.

 

“De enige duurzame bron van geluk is de terugkeer bij onze essentie van tijdloos,

non-duaal Gewaarzijn en je leven vanuit die inspiratiebron vorm te geven.

Wat is er vervullender dan mensen op die weg te begeleiden? ”

- Alexander

 

Wanneer je hebt deelgenomen aan één van de coachings -of therapieoleidingen van Art of Life heb je kennis gemaakt met een radicaal vernieuwende vorm van begeleiden. De combinatie van de eeuwenoude non-duale wijsheid met de hedendaagse psychologie is zoals je gemerkt zal hebben zeer effectief.

 

Waarschijnlijk ben je zelf diep geraakt door de innerlijke wijsheid van de eeuwenoude spirituele tradities en leeft er een verlangen om dit meer en meer te integreren in je eigen leven, en dus ook in de manier waarop je werkt.  

 

De ervaring leert dat het niet eenvoudig is om de kennis over en de eigen ervaring met non-duaal Gewaarzijn consequent vorm te geven in je eigen praktijk. Misschien merk je na verloop van tijd dat de inspiratie afneemt, dat je teruggrijpt op eerder aangeleerde vormen van begeleiding, dat je het nog lastig vindt om te vertrouwen op de kracht van “niet-doen”, en dat je als coach/therapeut merkt wanneer het voor jou zelf spannend is om ergens contact mee te maken tijdens een sessie.

 

Juist omdat dit een radicaal andere manier van werken is, vraagt het herhaling, moed, en een vrije ruimte om te experimenteren en betekenis te geven aan je inzichten om deze volledig te kunnen integreren.


Masterclasses ‘A playground to find meaning’

 

Om de non-duale visie op coaching en therapie nog verder te integreren in jouw dagelijkse praktijk biedt Art of Life nu een serie Masterclasses Non-duale Coaching en Therapie aan onder de titel ‘A playground to find meaning’.

 

Samen met andere non-duale coaches en therapeuten verfris je je inspiratie, verdiep je je kennis en veranker je je vaardigheid in non-duale begeleiding.

 

Je kunt je direct inschrijven voor de volledige serie Masterclasses, of je kunt ze los van elkaar volgen. Wanneer je de hele reeks volgt in één seizoen krijg je € 210,- korting, ontvang je een certificering en levert dit  96 PE punten op bij de NOBCO.

 

De thema’s van de Masterclasses zijn:

 

De mens als uitdrukking van non-duaal Bewustzijn

Een radicaal nieuw perspectief op je mens- en wereldbeeld – 2 dagen

 

Wie kijkt naar wie?

Casuïstiek vanuit de non-duale visie – 2 losse dagen

 

Karakterstructuren, lijden en geluk

De karakterstructuur als uitdrukking van existentiële kwesties – 3 dagen 

 

Leegte is Vorm

Non-dualiteit en het lichaam  – 2 dagen mét overnachting

 

Wat is normaal?

Psychopathologie en trauma vanuit een non-duaal perspectief – 2 dagen 


Voor wie?

De Masterclasses Non-duale Coaching en Therapie zijn toegankelijk voor iedereen die eerder heeft deelgenomen aan een training bij Art of Life of die ergens anders significante ervaring heeft opgedaan. Voorafgaand aan deelname wordt in een intakegesprek getoetst of de kennis en ervaring voldoende aansluit bij het aanbod van deze Masterclasses.

 

Data en Kosten 

De mens als uitdrukking van non-duaal Bewustzijn

25-26 jan

Boerderij Landzicht

€ 495,-

Alexander Zollner, Marlie van de Kerkhof

Wie kijkt naar wie?

2 maart en 24 mei

Boerderij Landzicht

€ 495,-

Marlie van de Kerkhof, Meike Niemeijer

Karakterstructuren, lijden en geluk

24-26 mrt

Boerderij Landzicht

€ 725,-

Marlie van de Kerkhof, Meike Niemeijer

Leegte is Vorm

21-22 apr

Samaya (met overnachting)

€ 650,-

Marlie van de Kerkhof, Meike Niemeijer

Wat is normaal?

17-18 juni

Boerderij Landzicht

€ 495,-

Meike Niemeijer en n.t.b.

Wanneer je je inschrijft voor alle masterclasses binnen 1 seizoen ontvang je een korting van € 210,- en betaal je € 2650,- in plaats van €2860,-

 

Wat mag je verwachten?

Alle activiteiten van Art of Life kenmerken zich door de nadruk op bezield en  ervaringsgericht leren. De inspirerende begeleiding van Marlie van de Kerkhof en Meike Niemeijer, bijgestaan door Alexander Zöllner staat garant voor verdieping van je inzicht in non-dualiteit en de toepassing daarvan in je leven en werk. 

 

In de Mastereclasses gaat praktische toepassing hand in hand met verdieping van je visie en ervaring. Tot de overkoepelende resultaten behoren:

 • Verdieping vanje inzicht in wat de mens werkelijk is en de betekenis daarvan voor coaching en therapie.
 • Verfijning van je vaardigheden en functie als non-duaal begeleider.
 • Levend houden van de afstemming op je innerlijke wijsheid.
 • Toename van de eigen stroom van inspiratie en vermogen om werkelijk in contact te zijn.
 •  Vergroting van vertrouwen in het werken met non-duale werkvormen.

MEER INFORMATIE OVER DE MASTERCLASSES


De mens als uitdrukking van non-duaal Bewustzijn

De ontmanteling van zelf- en wereldbeelden 

 

Data: 25-26 januari 2023

Trainers: Alexander Zöllner en Marlie van de Kerkhof

Lokatie: Boerderij Landzicht, Vreeland

Kosten: € 495,-

 

Non-dualiteit is actueler dan ooit. De diepzinnige visie op de ware natuur van bewustzijn, de mens en de wereld, ontleend aan de Wijsheidtradities zoals Advaita-Vedanta, Dzogchen en Zen, worden in deze Masterclass aangevuld met hedendaagse, grensverleggende denkers op dit gebied zoals Bernardo Kastrup, Ken Wilber en Rupert Spira

 

Zowel de esoterische mensvisie van Oosterse en Westerse mystici als de moderne inzichten op het gebied van de fysica leiden tot het inzicht dat het materialistische wereldbeeld niet langer houdbaar is. Wij blijken Bron te zijn en niet de uitkomst daarvan. Die realisatie leidt tot een fundamenteel nieuwe kijk op Bewustzijn, de mens en de wereld die ook grote consequenties heeft voor coaching en therapie. 

 

Veel van de interventies binnen de gangbare vormen van coaching, psychotherapie en psychiatrie zijn impliciet of expliciet gericht op de bevestiging van of de terugkeer bij het normaal geachte zelf- en wereldbeeld. Daarbij wordt met ‘normaal’ de gangbare conditionering van denken en doen bedoeld. Terwijl het uiteindelijke medicijn voor alles van lichte onvrede tot psychische aandoeningen de bewuste terugkeer is bij de herkenning van jezelf als het Ene Non-duale Gewaarzijn.

 

De manier waarop je als non-duaal coach of therapeut de cliënt begeleidt bij die terugkeer is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium waar de vraag van de cliënt uit voortkomt. Dat stadium is niet ten alle tijden hetzelfde voor de cliënt, maar kan variëren van vraag tot vraag. Wat zoekt de cliënt op dit moment en wat kun je bieden? Wat is een passende vorm van therapie? We behandelen de verschillende ontwikkelingsstadia, zowel vanuit de ontwikkelingspsychologie als  op basis van contemporaine, non-duale denkers zoals Ken Wilber. 

 

Deze dagen dragen een ervaringsgericht karakter, theorie wordt direct aangevuld met eigen ervaring en oefenen in de praktijk.

  

Wat mag je van deze masterclass verwachten? 

 • Een non-duale context waarbinnen de  grondleggers van de moderne psychologie een plaats krijgen als wegbereiders voor het denken over beswustzijn en therapie.  
 • Een helder begrip van de evolutie in mens- en wereldbeelden van het middeleeuwse premodernisme, het rationalisme  en de onvermijdelijke ontmanteling van het materialistische wereldbeeld in de 21 eeuw. 
 • Inzicht in de ontwikkeling van het ego gezien vanuit de klassieke ontwikkelingspsychologie en vanuit een non-duaal mensbeeld. Behandeld worden: objectrelatietheorie, hechtingsstijlen, mentaliseren en afweermechanismen.  
 • Oefenen met non-duale interventies en werkvormen afgestemd op de vraag van de cliënt.
 • Inzicht in manieren  waarop non-duale coaching en therapie onderdeel uitmaakt van  een spiritueel pad.   

Wie kijkt naar wie?

Casuïstiek vanuit de non-duale visie

 

Data: 2 maart en 24 mei 2023

Trainers: Marlie van de Kerkhof en Meike Niemeijer                    

Locatie: Boerderij Landzicht, Vreeland

Kosten € 495,-

 

Deze masterclass bestaat uit twee losse dagen die geheel in het teken staan van oefenen en casuïstiek om zo je professionele vaardigheden als non-duale coach of therapeut te verdiepen. De dagen worden verdeeld in een dagdeel waarin in 2-tallen geoefend wordt met een vraag die op dat moment wordt ingebracht.

 

Dit vraagt van jou als begeleider de beschikking over een breed arsenaal aan non-duale werkvormen en de juiste inschatting van hun toepasbaarheid. Daarnaast verschaft deze setting de unieke gelegenheid om ook zelf, in de positie van client, de non-duale begeleiding te ervaren. De altijd aanwezige vraag binnen non-duale coaching ‘wie kijkt eigenlijk naar wie?’ kan op dit moment ervaren en onderzocht worden. Deze ervaring blijkt een zeer vruchtbare stimulans voor ‘niet-doen’ te zijn.

 

Interventies van de trainers en het plenair nabespreken van de ervaring brengen een verrijking van je inzicht en helpen je de subtiliteit van non-duale begeleiding eigen te maken. Uiteraard is ‘niet-doen’ hierbij een leidraad, wat wonderlijk genoeg om oefening vraagt aangezien ego gefocust is op doen – zeker in onze rol als coach/therapeut.

 

In de middag wordt plenair gewerkt met een ingediende casus in de vorm van een rollenspel. De begeleider leert door aan den lijve te ondervinden wat er in het moment gebeurt en welke interventie of vervolgstap passend is. Aandacht gaat hierbij onder andere uit naar de zichtbare patronen van overdracht en tegenoverdracht

 

Resultaten

 • Vergroting van je vertrouwen in ‘niet-doen’ door te oefenen in een veilige setting.
 • Inzicht in je eigen patronen van overdracht en tegenoverdracht.
 • Aanscherping van je eigen vaardigheden door elkaar aan het werk te zien en feedback te ontvangen collega’s en de trainers.
 • Oefenen met een open houding en puur luisteren.
 • Cliënt-ervaring als inspiratie voor je eigen begeleiding.

 


Karakterstructuren, lijden en geluk

De karakterstructuur als uitdrukking van existentiële kwesties

 

Data: 24-26 maart 2023  

Trainers: Marlie van de Kerkhof en Meike Niemeijer                  

Locatie: Boerderij Landzicht, Vreeland

Kosten: € 725,-

 

De Karakterstructuren zoals ontwikkeld door Wilhelm Reich en Alexander Lowen blijken niet slechts de fysieke weerspiegeling van de overlevingsstrategieën van het kind in reactie op de opgedane ervaringen. Vanuit non-duaal perspectief zijn de karakterstructuren, ook wel maskers genoemd, te begrijpen als de neerslag van de pogingen van de ziel om een antwoord te vinden op existentiële vragen. 

 

Met dit inzicht kun je de fysieke kenmerken van de client herleiden tot de manier waarop geprobeerd is antwoord te geven op de meest aanwezige bron van lijden. Het boeddhisme stelt dat er drie bronnen van existentieel lijden zijn die het individuele bestaan ontkennen of bedreigen; verlies van herinnering, afhankelijkheid of kwetsbaarheid, en vergankelijkheid.

 

De problemen die cliënten inbrengen zijn te herleiden naar deze existentiële kwesties. Om die reden is de client niet zozeer geholpen als we ingaan op het probleem, maar des te meer wanneer wij de moed opvatten om de onderliggende kwestie te onderzoeken.

 

Herkenning van de karakterstructuur geeft je inzicht in de kwestie die mogelijk voor die client speelt en biedt een ontmoetingsgrond waarin je contact kunt maken met de worsteling en pijn in iemands leven. Om de client vervolgens in contact te brengen met de universele kwaliteiten die daaronder verscholen liggen.

Tijdens deze drie dagen worden zowel de vijf door Reich beschreven karakterstructuren (schizoïde, orale, masochistische, psychopathische, rigide), als de door Stephen Johnson zesde symbiotische karakterstructuur behandeld. Naast het oefenen met het herkennen en ervaren van de fysieke kenmerken krijg je inzicht in hoe een bepaalde karakterstructuur gekoppeld kan worden aan de existentiële thema’s. 

 

Resultaten

 • Karakterstructuren herkennen aan fysieke kenmerken en dit kunnen gebruiken als ontmoetingsgrond om contact te maken met de cliënt.
 • Karakterstructuren leren gebruiken als ingang naar het existentiële lijden van de cliënt en zijn/haar zoektocht naar geluk.
 • Kennis van de overdrachtspatronen die de client heeft op de wereld, en dus op jou als coach, en inzicht in je eigen karakterstructuur en overdrachtspatronen.
 • Inzicht in de universele kwaliteiten kenmerkend voor een bepaalde karakterstructuur.
 • Oefenen met verschillende manieren van waarnemen van de client als mogelijke indicatie voor de karakterstructuur. 

Leegte is Vorm

Non-dualiteit en het lichaam

 

Data: 21 -22 april (met overnachting)    

Trainers: Marlie van de Kerkhof en Meike Niemeijer                                  

Locatie: Conferentiecentrum Samaya in Werkhoven

Kosten: € 650,-

 

“Vorm is leegte, leegte is vorm”, luidt de bekende regel uit de Heart Sutra. Oftewel de ‘leegte’, het ‘niet-iets’ van non-duaal Gewaarzijn, openbaart zich als de bron van de wereld van vorm waar ook het lichaam deel van uitmaakt. Een lichaam dat een uitdrukking is van de zoektocht van de ziel naar heelheid en ontspanning. Het lichaam is daarmee zowel een diagnoseapparaat als een toegangspoort om door te dringen tot de kern van de vraag van de cliënt. 

 

In het verkennen van het lichaam besteden we in deze module ook aandacht voor onze ‘schaduw’, dat deel wat ego liever niet onder ogen ziet, en hoe dit opgeslagen zit in ons lichaam. Het is aanvaarding van jezelf die leidt tot zelfliefde; een onmisbaar onderdeel van bewustzijnsontwikkeling.

 

Zo ontdekken we dat onze schaduw ook een rijke bron blijkt te zijn van tal van universele kwaliteiten. Daarmee ervaren we de levensenergie die door het lichaam stroomt en hoe die zich wil uiten in jou. Zo blijken wij zelf de bron te zijn van onbegrensde vreugde, levenslust, wijsheid en liefde.

 

In deze Masterclass aandacht voor de relatie tussen lichaam en non-duaal Gewaarzijn door middel van onder andere bodyreading, kashmir yoga en ademwerk. 

 

Resultaten

 • Verdieping in het ervaren van non-duaal Gewaarzijn door directe afstemming en lichaamswerk.
 • Verdieping van je eigen lichaamsbewustzijn, en de relevantie van ademwerk hiervoor.
 • Afgestemd op Gewaarzijn, onderzoek je de directe ervaring van dat wat je doorgaans je lichaam noemt.
 • Toegenomen vaardigheid om het fysieke lichaam waar te nemen en te kunnen lezen wat het lichaam vertelt.
 • Onderzoek naar de waarde en de beperking van lichaamsgerichte therapieën.

 


Wat is normaal?

Psychopathologie en trauma vanuit een non-duaal perspectief

 

Data: 17 – 18 juni 2023

Trainers: Meike Niemeijer en ntb                  

Locatie: Boerderij Landzicht, Vreeland

Kosten: € 495,-

 

Wat zijn psychopathologische ziektebeelden en trauma eigenlijk tegen de achtergrond van de non-duale visie die ons leert dat Bewustzijn aan de basis van alles ligt? In deze masterclass verkennen we de veelvoorkomende psychopathologische aandoeningen. Waar ligt hun oorsprong, gezien vanuit een non-duaal mensbeeld? We ontdekken dat de onverwoestbare heelheid van non-duaal Gewaarzijn ten grondslag ligt aan alle verwarring. 

 

De diepe realisatie dat non-duaal Gewaarzijn onze essentie is rekent echter niet af met het trauma dat zich door de jaren heen in het lichaam vestigt. Het contact met deze essentie verschaft de liefdevolle ruimte waarin wij (eindelijk) aanwezig kunnen zijn bij de pijn of het trauma, om zo deze verharding terug te laten smelten in de oceaan van Gewaarzijn.

 

Trauma verwijdert ons van de “felt sense”, het voelend in contact zijn met het geheel van onze ervaring in het moment. Om de non-duale ervaring wezenlijk te kunnen leven (niet slechts als herinnering aan een mooie ervaring die je ooit had), moet je contact kunnen maken met die ‘felt sense’. 

 

In het behandelen van trauma laten wij ons inspireren door het werk van Gabor Maté en zijn  samenwerking met onder andere A.H. Almaas.

 

De non-duale visie op trauma en psychopathologie zorgt onherroepelijk voor een ander behandeltraject dan gebruikelijk is in de psychotherapie en psychiatrie. De vaardigheid om de zwaarte van de problematiek juist in te schatten en in te zien of de non-duale werkvormen op dit moment van de begeleiding wel of niet adequaat ingezet kunnen worden, wordt uitvoerig behandeld.

 

In deze masterclass wordt de theoretische behandeling van de psychopathologische aandoeningen afgewisseld met en aangevuld door het eigen onderzoek naar de “felt sense”.

 

Resultaten

 • Handvaten om psychopathologische aandoeningen en persoonlijkheidsstoornissen te onderscheiden van de neuroses zoals aanwezig bij ieder mens.
 • Inzicht in adequate toepassing van non-duale werkvormen.
 • Begrip van de essentie van trauma volgens non-duaal perspectief en daarmee zicht op wat dit van jou als begeleider vraagt.
 • Verdieping van de eigen ervaring van “felt sense”.

 


Veelgestelde vragen

 

Geldt de korting alleen als ik me direct voor alle masterclasses inschrijf, of ook met terugwerkende kracht?

De korting is alleen geldig wanneer je je bij aanvang inschrijft voor alle masterclasses.

 

Ik heb ergens anders een opleiding gedaan in non-duale coaching of therapie, mag ik dan ook meedoen met de Masterclasses?

Na je aanmelding ontvang je een intake formulier en naar aanleiding daarvan zullen we in een zoom-gesprek kennis maken en verkennen of de masterclass aansluit op jouw kennis en ervaring.

 

Ik werk niet als coach of therapeut, maar ben wel zeer geïnteresseerd in deze masterclasses. Mag ik mee doen?

Ja, behalve de masterclass Wie kijkt naar wie? zijn de masterclasses ook toegankelijk voor mensen die niet werkzaam zijn als coach of therapeut. Voorafgaand aan je deelname zal via een intakeformulier en een online kennismakingsgesprek bekeken worden of het aanbod bij je aansluit. 

 

Zijn er bijscholingspunten te behalen met deze masterclasses?

Ja, wanneer je aan alle masterclasses deelneemt levert dit je 96 PE punten op voor de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Kenmerk: 220629-AL-032.

 

Hoe groot zijn de groepen waarin gewerkt wordt?

De gemiddelde groepsgrootte is 12 deelnemers. 

 

Aan de volledige serie van de Masterclasses Non-duale Coaching & Therapie zijn 96 PE punten toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Kenmerk: 220629-AL-032  Met deze PE punten kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessementprocedure, ter verkrijging van het certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach. Meer informatie treft u aan op www.nobco.nl.

Download
Algemene-Voorwaarden-Art-of-Life.pdf
Adobe Acrobat document 309.9 KB

Algemene voorwaarden