Inner Journey Home: Een leergang non-dualiteit


Een non-duale weg voor bewustzijnsontwikkeling en zelfrealisatie

 • Een driejarige training om non-duale wijsheid tot de basis van je leven te maken.
 • De essentie van Advaita-Vedanta en Dzogchen als weg naar ontspanning, vervulling en geluk. 
 • Eenheidsbewustzijn als bron van liefde, wilskracht en inspiratie.
 • Antwoorden op levensvragen. 
 • De ware betekenis van zelfrealisatie ervaren. 

Art of Life

Non-duale wijsheid inspireert en raakt ons in het hart. Dat spreekt vanzelf, want het weerspiegelt de waarheid van wie wij ten diepste zijn. Toch is het nog niet zo makkelijk om vanuit die waarheid te leven. Het ego met zijn overtuigingen, gewoontepatronen en beperkende zelfbeelden staat dat vaak in de weg. Het is een kunst – een heuse Art of Life – om steeds weer de stap van ego-denken naar non-duaal Gewaarzijn te maken. Met veel geduld en mededogen verleg je daarmee de basis van waaruit je leeft naar een hoger bewustzijnsniveau.  Albert Einstein zei hierover:

“We cannot solve our problems with the same thinking we used

when we created them.” (Albert Einstein)

 

Leven vanuit het (oneindig) ruime perspectief op wie je bent, is als werkelijk thuiskomen bij jezelf. Dat voelt heel bekend en vertrouwd aan. Maar in de loop van je leven(s) ben je deze basis uit het oog verloren, wat je als een groot gemis ervaart. Als je deze basis van non-duaal Gewaarzijn opnieuw ontdekt en er steeds meer vanuit gaat leven, ben je ook steeds meer in staat om vaardiger om te gaan met het ego en dus met je zelfbeelden, aannames, onzekerheden en verlangens. Dan ontdek je dat ego niet zozeer een obstakel is op de weg naar zelfrealisatie, maar er juist onlosmakelijk deel van uitmaakt.

 

Non-dualiteit

Non-duale spiritualiteit is de kern van alle grote spirituele tradities zoals boeddhisme, hindoeïsme en christendom. Deze tradities zijn belangrijke inspiratiebronnen voor antwoorden op vragen over je diepste identiteit en over hoe je een zinvol en vervullend leven kunt leiden. We putten uit deze rijke bronnen van inspiratie zonder een specifieke visie tot dogma te verheffen. ‘Onderzoek en behoud het goede’ is onze leidraad. (Voor een uitvoerige uiteenzetting over non-dualiteit klik hier.)

 

Wat is het?

De Inner Journey Home is een leergang non-dualiteit een – aan deze tijd en cultuur aangepaste – non-duale spirituele ontwikkelingsweg.
Het eerste jaar: de 'Jaartraining non-dualiteit' is een introductie in de visie op non-dualiteit en de praktische toepassing daarvan in je leven. Het vervolg bestaat uit de 2-jarige leergang 'Inner Journey Home'.

 

De opleiding is geen poging om een verbeterde versie van jezelf te maken. Want je bent al helemaal goed, precies zoals je bent. We houden ons dus niet bezig met het aan- of afleren van patronen in denken en doen. De leergang is evenmin een klassiek spiritueel pad waarbij geluk of zelfrealisatie ergens in een ver verschiet geplaatst is. We verlaten dit lineaire perspectief in de wetenschap dat je in wezen al compleet bent. Aan de basis van alles wat je denkt te zijn, vind je het Ene, ondeelbare en niet-geconditioneerde Bewustzijn. Dat is wat je bent. Het enige probleem is dat je dit niet ziet, niet gelooft en er niet op durft te vertrouwen. Het doel van de Leergang Non-dualiteit is dat je deze waarheid gaandeweg gaat ervaren en leven. Met als direct merkbaar resultaat dat je meer ontspannen door het leven gaat, een heldere koers vindt, meer mededogen en plezier ervaart. Kortom: je wordt een gelukkiger en blijer mens.

 

Het programma van de gehele leergang rust op vijf pijlers:

 1. Meditatie
  Spirituele ontwikkeling is niet mogelijk zonder meditatie te integreren in ons drukke bestaan. Deelnemers beoefenen tijdens de opleiding verschillende meditatievormen, zoals mindfulness, Shamata-Vipassana-meditatie, non-duale meditatie en ‘non-meditation’.
 2. Zelfinzicht
  Naast de non-duale wijsheid maken wij gebruik van westerse psychologie waarmee je inzicht krijgt in de structuur van ego en de manieren om daar effectief mee om te gaan. Je ontdekt een veel ruimer zelfbewustzijn waarin universele kwaliteiten zoals liefde, wil en mededogen opbloeien. 
 3. Kennis
  Je ontwikkelt een visie op non-duale spiritualiteit die gebaseerd is op jouw directe ervaring. Belangrijke inspiratiebronnen zijn Advaita-Vedanta en Dzogchen en daarnaast hedendaagse leraren zoals Rupert Spira, Jean Klein en Adyashanti. Deze bronnen komen bijeen in de wijze waarop wij non-dualiteit tot een helder kader maken voor je ontwikkeling. 
 4. Lichaamswerk

  Kenmerkend voor deze vorm van non-duale bewustzijnsontwikkeling is de onvoorwaardelijke aanvaarding van 'wat is'. Om die reden besteden we ook veel aandacht aan de ontwikkeling van een grotere gevoeligheid in het waarnemen van zowel de buiten- als je binnenwereld door middel van adem, lichaamswerk en Hatha- en Kashmir-yoga.

 5. Integratie

  Spirituele inzichten en ervaringen krijgen pas betekenis als je in staat bent om ze te vertalen naar de praktijk van het dagelijks leven. De opleiding is daarom sterk ervaringsgericht en voorziet je van tal van oefeningen, meditaties en werkvormen die je zelf kunt toepassen. De opbouw van het programma is mede vormgegeven op basis van het 'U-curve model' van Otto Scharmer.

U-curve
Het U-curve model van Scharmer maakt inzichtelijk dat groei en ontwikkeling geen lineair pad vormen maar uit een aantal fasen bestaat. Eerst moeten we onszelf beter in beeld krijgen. Hoe zien wij onszelf eigenlijk? Welke beperkende of disfunctionele aannames en gewoontepatronen dragen we met ons mee? Welke beelden hebben wij ons gevormd van non-dualiteit of van zelfrealisatie? Door die aannames en concepten te doorzien kunnen we ze loslaten.  De innerlijke ruimte die daardoor ontstaat geeft toegang tot de weg naar de realisatie van onze ware aard: het Ene niet-geconditioneerde Gewaarzijn. Deze herontdekking van wie we werkelijk zijn leidt tot een fundamentele, inspirerende en gelukkig stemmende verschuiving van inzicht in de betekenis van ons leven en de wijze waarop we daaraan invulling willen geven. 

 

Structuur

De leergang omvat in zijn geheel drie jaren en vangt aan met de 'Jaartraining non-dualiteit'. Je kiest aan het einde van ieder jaar of je doorgaat naar het volgende jaar.

Het eerste en tweede jaar bestaan uit 6 bijeenkomsten van 2 dagen in de periode van oktober tot juni. Het derde jaar bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 dagen en 2 van 3 dagen in dezelfde periode. Tussen de bijeenkomsten vinden intervisiedagen plaats waarop de behandelde meditaties en werkvormen opnieuw beoefend worden. Verspreid over de drie opleidingsjaren volgen we het pad van bewustzijnsontwikkeling, waarbij we acht stappen onderscheiden:

 

8 stappen naar Verlichting

Stap 1. Stilstaan / realisatie: hoe is het Nu?

Stap 2. Wie ben je en hoe ben je geworden?

Stap 3. Zelfaanvaarding en mededogen.

Stap 4. ‘Ik’ en de wereld / verleden loslaten en leven in Nu.

Stap 5. De reis van de ziel.

Stap 6. Bezield leven.

Stap 7. Zelfliefde en Eenheidsbewustzijn.

Stap 8. Belichaamde spiritualiteit.

 

Programma

 

1e Jaar: Jaartraining non-dualiteit

Thema: Lifting the Stone
Stappen 1 t/m 4.
5 x 1 dag plus 1 blok van 2 dagen zonder overnachting.

 

Een integrale benadering van jouw spirituele ontwikkelingsweg waar je hoofd, gevoelshart en lichaam bij betrokken zijn. Een jaar waarin jouw visie op non-dualiteit zich verdiept en je de effectiviteit van non-duale bewustzijnsontwikkeling ervaart. Je verkent het ego met zijn zelfbeelden, maakt je een veel ruimere visie op jezelf eigen en herontdekt persoonlijke kwaliteiten die in de loop van je leven uit beeld geraakt zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

 1. Wie ben ik? Wat is de zin van mijn bestaan? Deze twee vragen hebben mensen sinds onheuglijke tijden beziggehouden. Ze vormen het fundament van alle spirituele stromingen en filosofische beschouwingen. Het zijn vragen waarop geen antwoord te vinden is in de denkende geest, maar wel in het domein van het non-duale Gewaarzijn. Je maakt contact met een veel ruimere maat van bewustzijn dan dat van het ego-denken en je ontwikkelt de vaardigheid om daar steeds opnieuw bij terug te keren.
 2. Non-dualiteit in het dagelijks leven Je verlangt oprecht naar een leven gebaseerd op het vrije, open non-duale Gewaarzijn. Tegelijkertijd merk je dat je vasthoudt aan een duale, op ego gebaseerde levenshouding. De kennismaking met verschillende bewustzijnsniveaus stelt je in staat om de beperkte visie van ego los te laten en te rusten in non-duaal Gewaarzijn. Je krijgt werkvormen aangereikt die je in staat stellen om beperkende zelfbeelden en aannames over jezelf te doorzien en los te laten. Paradoxaal genoeg blijken je grootste obstakels juist de doorgang te zijn naar non-duaal Gewaarzijn.
 3. Wat is het ‘ik-besef’? Hoe is 'ego' ontstaan en wat is de oosterse en de westerse visie op de functie en de ontstaansgeschiedenis daarvan? Je daalt af naar jouw eerste aanname over jezelf en jouw relatie met de wereld. Door daar volledig contact mee te maken ben je in staat om die ideeën over wie je bent te doorzien en je te openen voor de oneindig veel ruimhartiger dimensie van je ware Zijn.

 4. De Wijsheid van mededogen. Zelfrealisatie, de ervaring van je non-duale natuur, is uiteindelijk geen weg van het hoofd. Het is het openen van je hart. De wijsheid van mededogen speelt hierbij een cruciale rol. Het is de wijsheid van het hart die je in staat stelt om zonder oordeel aanwezig te zijn bij ‘wat is’, en vooral bij jezelf.

 5. Wat ben je nog meer? Non-duaal Gewaarzijn is de bron van tal van universele kwaliteiten, waaronder liefde en wil. Kwaliteiten die in de loop van het leven op de achtergrond zijn geraakt. Je herstelt het contact daarmee zodat ze jou weer ter beschikking staan voor je ontwikkeling.

 6. Rustend in de 'grondeloze grond' van non-duaal Gewaarzijn ben je in staat om de Eenheid te herkennen die alle dualiteit overstijgt. Hier naderen we de essentie van Advaita-Vedanta en Dzogchen, de zienswijze dat alle schijnbare tegendelen zoals liefde en leed, schoonheid en geweld, leven en dood te herkennen zijn als onderdeel van de Ene stroom van Non-duaal Gewaarzijn. De realisatie van dit inzicht en de vaardigheid om vanuit dit besef te leven, is een ontwikkelingsweg die tijd, toewijding en herhaling verlangt

 

2e Jaar: Inner Journey Home
Thema: Drifting deeper within

Stappen 5 en 6.
6 blokken van 2 dagen waarvan 3 met overnachting.

 

Non-dualiteit is niet slechts de stille achtergrond en 'Leegte' waar in de literatuur dikwijls naar verwezen wordt. Het is ook het bewustzijn dat alle vormen waaruit deze schepping is opgebouwd, terug te voeren zijn tot Eén en dezelfde essentie van non-duaal Gewaarzijn. Het inzicht in de relatie tussen de ‘Leegte’ van Gewaarzijn en de ‘Volheid’ van de schepping wordt wel het kenvermogen van Gewaarzijn genoemd. Het kent en herkent alles als zichzelf. De kwaliteit van die herkenning is Liefde. Het is deze Liefde die in de tradities vaak aangeduid wordt als ‘de ziel’ of ‘de wijsheidsgeest’. Gaandeweg ontdek je dat dit je identiteit is, en niet het ego-denken met zijn kenmerkende neiging om zich af te scheiden en te oordelen. Je keert terug bij jouw essentie, je ziel, en ontdekt dat die richting en betekenis geeft aan de vervulling van je leven. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 1. De reis van de ziel De ziel als het individuele kennende en ervarende aspect van non-duaal Gewaarzijn. Een non-duale visie op karma en terugkerende thema's in je leven. Vaardig omgaan met oude kwesties en de kunst van aanvaarding als weg naar heling.
 2. Existentiële bronnen van lijden en van geluk De spirituele zoektocht kan gezien worden als een poging om antwoorden te vinden op de onzekerheid en kwetsbaarheid van het bestaan. De non-duale benadering van lijden blijkt paradoxaal genoeg toegang te geven tot ontspanning, onbezorgdheid en verliefdheid op het leven zelf.
 3. Overdracht en overgave De inkleuring van onze waarneming door oordelen en verwachtingen houdt dualiteit en dus lijden in stand. Zelfrealisatie is pas mogelijk als de sluiers van je negatieve zelf- en wereldbeeld verwijderd zijn. Overgave is de moed om zonder oordelen in open contact met de werkelijkheid van het moment te zijn.
 4. Leven vanuit overvloed en de bevrijding van verleden De non-duale visie tot de basis van je leven maken veronderstelt dat je de hele waarheid van jezelf waar laat zijn. Naast de stille, vredige en serene kant in jezelf dus ook die delen die nog niet tot rust gekomen zijn en erkenning zoeken. We verkennen en bevrijden die energetische blokkades. Dan kan het licht van non-duaal Gewaarzijn helderder schijnen.
 5. De ontmanteling van zelf- en wereldbeelden 'Alles wat je waarneemt vindt plaats in je geest.' Deze uitspraak van Longchenpa (13e eeuw) is als een doorsnijdend zwaard om je te bevrijden uit de wereld van concepten waarin je leeft. Het model van de 'Skandha's – dat de stapsgewijze vorming van zelf- en wereldbeelden illustreert – is buitengewoon behulpzaam om non-duaal Gewaarzijn te herkennen als wat je bent.
 6. Bezield leven De ziel vertegenwoordigt het liefdesaspect van non-duaal Gewaarzijn. We hoeven slechts af te stemmen op haar zachte stem om koersvast en onbezorgd door het leven te gaan. Je ontdekt ook een geheel nieuwe manier van relateren, gebaseerd op de erkenning van inherente verbondenheid. Je ontwikkelt visie omtrent een leven vanuit de bron van liefde en wijsheid in jezelf. 

 

3e Jaar: Inner Journey Home
Thema: Through the Gateless Gate

Stappen 7 en 8.

2 blokken van 2 dagen en 2 van 3 dagen, totaal 10 dagen. Alle bijeenkomsten met overnachting.

 

In dit jaar belanden we bij de kern van non-duale spirituele ontwikkeling. Eenheidsbewustzijn is niet langer iets dat je bij momenten ervaart. Het wordt steeds meer een realiteit van waaruit je leeft. In de afstemming op de liefde en wijsheid van je ziel ontdek je jouw missie en de betekenis van je leven. Onderwerpen die aan bod komen:

 1. Directe introductie in de 'grond' van non-duaal Gewaarzijn. Je leert onderscheid maken tussen de ideeën die we onvermijdelijk vormen over non-dualiteit en wat non-dualiteit werkelijk is. Deze 'open', niet definieerbare, maar wel degelijk te ervaren werkelijkheid is het grote mysterie dat uiteindelijk verwijst naar jezelf. De boeddhistische wijsheid is onze leidraad om de weg terug naar dat diepste 'zelf' te vinden. We beoefenen verschillende meditatievormen waardoor stap voor stap went aan het radicale inzicht in wie jij bent en wat deze wereld in wezen is. De uitspraak: "Jij bent DAT" onthult dan zijn ware betekenis.  
 2. Liefde en mededogen en bevrijding van fundamenteel narcisme. Alle grote spirituele tradities wijzen naar het belang van mededogen voor je spirituele ontwikkeling. Die nadruk is niet ingegeven door sentimentele overwegingen maar berust op het inzicht dat liefde de verbindende energie is tussen de 'leegte' en onpersoonlijkheid van non-dualiteit en de wereld van vorm, tijd en plaats waarin je je leven leidt. Het grootste obstakel om de Eenheid van non-duaal Gewaarzijn tot een permanente basis van je leven te maken is de diepgewortelde overtuiging dat je een apart en afgescheiden bestaan leidt. Dit existentiële narcisme dient onderzocht en losgelaten te worden. De non-duale tradities voorzien ons van meditaties en andere beoefeningen waarmee je van deze aanname over jezelf op alle niveaus van je wezen doorzien en bevrijd kunt worden.
 3. De weg van de yogi. Na alle voorbereidende stappen, ben je nu in staat om de waarheid van wie je bent te realiseren terwijl je in het leven staat. Je ontwikkelt vaardigheid om vanuit een 'open' niet-oordelende wijze aanwezig te zijn bij 'wat-is'. Je herkent alles als uitdrukkingen van het Ene non-duale Gewaarzijn, inclusief jouw ego-structuur. In dit doorzien van de gewoontepatronen van denken en doen, verliezen ze hun trekkracht. Je raakt ervan bevrijd door de beoefening van 'niet-doen'. Je ontwikkelt je tot een 'een onbezorgde yogi' zoals dat in de tradities heet; niet langer in strijd met jezelf of de wereld maar volop genietend van de rijkdom van je bestaan.
 4. Realisatie belichamen. Nu je handelen niet langer gedreven wordt door angst of de strijd om je bestaan te bevestigen, krijgen wilskracht, creativiteit en inspiratie de ruimte om zich via jou te openbaren. Je wordt als een instrument in de handen van non-duaal Gewaarzijn dat zich uitdrukt in wat je doet, hoe je spreekt en de betekenis die je voor anderen hebt. Je leven krijgt vormt op basis van de uitspraak: "niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede.".


Kenmerken van het programma

1. Inspirerende onderwerpen

De non-duale visie maakt vanaf de start integraal onderdeel uit van het programma. De onderwerpen voeren je voorbij de vertrouwde denkkaders en openen nieuwe vergezichten op je leven en de koers die je daarvoor wilt uitzetten.

 

2. Ervarend leren

Theorie is direct gekoppeld aan ervaringsgerichte oefeningen waaronder meditatie, zelfonderzoek, visualisatie en lichaamswerk.

 

3. Individuele aandacht binnen het groepsprogramma

De structuur van het programma ligt op hoofdlijnen vast. Er is daarnaast voldoende ruimte gereserveerd voor jouw persoonlijke inbreng en vragen.

 

Resultaten

 • Ontwaken uit de droom van je dagelijks zelf en bevrijding van niet-functionele patronen.
 • Innerlijke groei en ontwikkeling van non-duaal bewustzijn.
 • Een ontspannen levenshouding.
 • Je toe-eigenen van universeel aanwezige kwaliteiten en talenten.
 • Een geïnspireerde visie op jezelf, de ander en de samenleving.
 • Ontwikkeling van een autonome levenshouding gebaseerd op spontaniteit, nieuwsgierigheid en mededogen.
 • (Momenten van) Zelfrealisatie.

 

Begeleiding

Lopende opleiding 2019-2020: Alexander Zöllner en Ger Wildering

 

Alexander is spiritueel leraar, trainer en NOBCO-geregistreerd Master Practitioner Coach. Hij heeft langdurige training ondergaan in Boeddhisme en Advaita Vedanta. Naast de opleiding Psychosynthese en Zijnsoriënteerde Bewustzijnstraining, volgde hij de Non-dual Teacher en Trainer opleiding.

Ger studeerde theologie en werkte lange tijd als geestelijk verzorger bij de Nederlandse krijgsmacht. Sinds 2017 is hij verbonden als trainer aan Art of Life. Ger is geschoold in Zijnsgerichte vormen van coaching, systemisch opstellingenwerk en NLP. Hij houdt zich al lange tijd bezig met spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling.
Meer informatie over achtergrond en opleiding van deze trainers vind je hier.

 

Praktische informatie

Introductiedag

Tijdens de introductiedag maak je kennis met de visie, werkvormen en met de trainers. De eerstvolgende introductiedag is 20 september 2020. Deze dag vindt plaats in Amersfoort van 10.00 uur tot 17.00 uur. Locatie volgt. De kosten bedragen €45,-. Na deze dag besluit je of je deelneemt aan de rest van het eerste jaar. De introductiedag vormt namelijk de eerste cursusdag van de training.

Opgave via de contactpagina: klik hier.

 

Opleidingsdata 2019-2020

2e Jaar: Drifting deeper within (6 x 2 dagen waarvan 3 x 2 dagen met overnachting.)

27-28 oktober, 8-9 december (met overnachting), 25-26 januari 2020, 14-16 maart (met overnachting), 17-18 mei, 27-29 juni 2020 (met overnachting). 

 

Opleidingsdata 2020-2021

1e Jaar: Lifting the Stone. (5 x 1 dag en 1 x 2 dagen zonder overnachting.)
Introductiedag op 21 juni of 20 september, 24 oktober 2020, 22 november, 20 december, 31 januari 2021, 06-07 maart 2021.

2e Jaar: Drifting deeper within. (6 x 2 dagen waarvan 3 x 2 dagen met overnachting.)
8-9 oktober 2020, 13-14 december (met overnachting), 17-18 januari 2021, 13-14 maart (met overnachting), 16-17 april, 28-29 mei (met overnachting).

3e Jaar: Through the Gateless Gate (2 x 2 + 2 x 3 dagen, totaal 10 dagen, alle bijeenkomsten met overnachting.) 
11-13 oktober 2020, 6-7 december, 5-6 februari 2021, 25-27 april 2021.

 

Plaats: Atma Instituut, Zuidsingel 1, 3811 HA Amersfoort / Centrum Samaya, Werkhoven of
Centrum Athanor, Lochem.

 

Kosten:

Introductiedag 1e jaar: € 45,-

1e jaar: Privé € 695,- ZZP € 995,- Via werkgever € 1295,-.

2e jaar: Privé € 2450,- ZZP € 2810,- Via werkgever € 3350,-. Inclusief € 650,- verblijfskosten.
3e jaar: Privé € 2550, ZZP € 2850,- Via werkgever € 3300,-. Inclusief € 1050,- verblijfskosten.

Deelnamekosten zijn inclusief verblijfskosten, syllabus, werkboek met oefeningen en meditaties.

 

Aanmelden

Inschrijven en informatie via de contactpagina: klik hier.

Je kunt ook een e-mail sturen naar info@artoflife.nu, of bellen naar: 06-53700930.