Leergang Non-dualiteit, een Inner Journey Home


Een non-duale weg voor bewustzijnsontwikkeling en zelfrealisatie

 • Driejarige training waarin je non-duale wijsheid tot de basis van je leven maakt. 
 • De essentie van Advaita-Vedanta en Dzogchen als weg naar ontspanning, vervulling en geluk. 
 • Integrale bewustzijnsontwikkeling op basis van non-dualiteit en westerse psychologie.
 • Een fundamenteel nieuwe visie op de koers, zingeving en betekenis van je leven. 

Art of Life

Non-duale wijsheid inspireert en raakt ons in het hart. Het weerspiegelt de waarheid van wie wij ten diepste zijn. Toch is het niet eenvoudig om vanuit die waarheid te leven. Het ego met zijn overtuigingen en gewoontepatronen staat dat vaak in de weg. Het is een kunst – een Art of Life – om ons daarvan los te maken en terug te keren bij wie we in wezen zijn namelijk non-duaal Bewustzijn. Je verlegt daarmee de basis van waaruit je leeft naar een hoger bewustzijnsniveau. Albert Einstein zei hierover:

“We cannot solve our problems with the same thinking we used

when we created them.”

 

Het contact met onze innerlijke bron van non-duaal Bewustzijn is als echt thuiskomen bij jezelf. We ontspannen, overmatig denken komt tot rust en ons hart opent zich voor onszelf en anderen. Stevig geworteld in deze basis zijn we ook veel beter in staat om effectief om te gaan met de thema's, vragen en kwesties waar ons ego mee worstelt. 

 

Non-dualiteit

De visie dat Eenheid aan de basis ligt van deze schepping en dat het denken en doen vanuit ego op een misvatting berust, is terug te vinden in de essentie van alle grote spirituele tradities zoals boeddhisme, hindoeïsme en christendom. Deze wijsheidstradities zijn tijdloze inspiratiebronnen voor antwoorden op vragen over onze diepste identiteit en de zin en vervulling van ons leven. Het programma van de Inner Journey Home is hierop gebaseerd echter zonder een bepaalde visie tot dogma te verheffen. ‘Onderzoek en behoud het goede’ is onze leidraad. (Voor een uitvoerige uiteenzetting over non-dualiteit klik hier.)

 


Gratis online introductiebijeenkomst 1e jaar van de Inner Journey Home.

1 november 2020 van 10.30-13.00 uur.

Maak kennis met de visie, werkvormen en de trainers. Na de bijeenkomst besluit je of je deelneemt aan dit eerste jaar. Opgave via de contactpagina: klik hier.


Wat is het?

De Inner Journey Home is de uitkomst van jarenlang opgebouwde kennis en ervaring met het proces van bewustzijnsontwikkeling. Daardoor is een helder inzicht ontstaan op de fasen, onderwerpen en stappen binnen een evenwichtig, effectief proces van non-duale bewustzijnsontwikkeling. Een pad waarbij de theoretische visie zich vertaalt in eigen ervaring en geïntegreerd raakt in je leven.

 

Het eerste jaar is een introductie in de non-duale visie in relatie tot jezelf. Centraal staat de afstemming op non-duaal Bewustzijn en zelfinzicht. Je verkent en doorvoelt de zelfbeelden van ego. Daardoor ontstaat innerlijke ruimte om je de waarheid en diepgang van de non-duale visie eigen te maken.

In het tweede jaar ontdek je wat het betekent om vanuit bezieling in het leven te staan. Nu staat dis-identificatie met alle zelfbeelden van ego centraal en ontwikkel je vaardigheid om de innerlijke bron van wijsheid en liefde tot de basis van je leven te maken.

Het derde jaar vormt een directe introductie in dat wat je ten diepste bent: het non-duale Bewustzijn zelf. Deze realisatie leidt tot een inspirerende visie op de werkelijke betekenis van je leven en op manieren om daar uitdrukking aan te geven. Je rust in non-duaal Gewaarzijn en doet wat je hart je ingeeft. Dat is een bron van moeiteloos geluk.

 

De Leergang is geen klassiek spiritueel pad dat geluk of zelfrealisatie in een ver verschiet plaatst. Het is ook geen opleiding die zich richt op het maken van een verbeterde versie van jezelf. We verlaten deze zienswijze in de wetenschap dat je in wezen al compleet bent. Het enige probleem is dat je dit niet ziet, niet gelooft en er niet op durft te vertrouwen. De Inner Journey Home leert je om stap voor stap meer vanuit de realisatie dat je al compleet bent in het leven te staan. De effecten van de inleidingen, oefeningen en meditaties zijn vrijwel direct merkbaar. Je gaat meer ontspannen door het leven, vindt een heldere koers en ervaart meer mededogen en plezier. Kortom: je wordt een gelukkiger en blijer mens. 

 

Het programma van de gehele leergang rust op vijf pijlers:

 1. Meditatie
  Spirituele ontwikkeling is niet mogelijk zonder meditatie te integreren in ons drukke bestaan. Deelnemers beoefenen verschillende meditatievormen, zoals mindfulness, Shamata-Vipassana-meditatie, non-duale meditatie en ‘non-meditation’.
 2. Zelfinzicht
  In aanvulling op de non-duale wijsheid biedt westerse psychologie inzicht in de structuur van ego en handvatten om daar effectief mee om te gaan. Voorbij de zelfbeelden van ego ontdek je het veel ruimere bewustzijn van je ziel dat de bron is van universele kwaliteiten zoals liefde, wil en mededogen. 
 3. Kennis
  Je ontwikkelt een heldere visie op non-duale spiritualiteit die gebaseerd is op je directe ervaring. Belangrijke inspiratiebronnen zijn Advaita-Vedanta en Dzogchen en daarnaast hedendaagse leraren zoals Rupert Spira, Jean Klein en Adyashanti.
 4. Lichaamswerk

  Je lichaam en de zintuigen zijn de 'instrumenten' van non-duaal Bewustzijn. De diepgang van je inzichten en ervaringen is mede afhankelijk van de mate waarin je daarop afgestemd bent. Om die reden besteden we aandacht aan de ontwikkeling van een grotere gevoeligheid in het waarnemen van zowel je buiten- als binnenwereld door middel van adem, lichaamswerk en Hatha- en Kashmir-yoga.

 5. Integratie
  Spirituele inzichten en ervaringen krijgen pas echt betekenis als je in staat bent om ze te vertalen naar de praktijk van het dagelijks leven. Alle programma-onderdelen zijn daarop gericht. Tal van oefeningen en meditaties leer je zelf toepassen.

De opbouw van het programma is mede vormgegeven op basis van het 'U-curve model' van Otto Scharmer.

 

 

U-curve
Dit model maakt inzichtelijk dat groei en ontwikkeling niet lineair verlopen, maar uit een aantal fasen bestaan. Eerst moeten we onszelf beter in beeld krijgen. Hoe zien wij onszelf eigenlijk? Welke beperkende of disfunctionele aannames en gewoontepatronen dragen we met ons mee? Welke beelden hebben wij ons gevormd van non-dualiteit of van zelfrealisatie? Door die aannames en concepten te doorzien kunnen we ze loslaten. De innerlijke ruimte die daardoor ontstaat stelt ons in staat om niet alleen bij momenten contact te maken met non-duaal Bewustzijn, maar dat ook daadwerkelijk tot de basis van ons leven te maken. Vanuit die basis -op de bodem van de U- openen zich nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van een inspirerende invulling van je leven.

 

Structuur

De Leergang omvat drie fasen. Je kiest aan het eind van iedere fase of je doorgaat naar de volgende.

De eerste fase bestaat uit een combinatie van een 4 trainingsdagen en 4 online modules.

Het tweede jaar bestaat uit 6 blokken van 2 dagen. 
Het derde jaar bestaat uit 4 blokken van 2 dagen en 3 Zoom bijeenkomsten van 1/2 dag.

Data vind je verderop op deze pagina.

Tussen de bijeenkomsten vinden intervisiedagen plaats waarop de behandelde meditaties en werkvormen opnieuw beoefend worden.

 

Verspreid over de drie opleidingsjaren volgen we het pad van bewustzijnsontwikkeling, waarbij we acht stappen onderscheiden:

 

8 stappen naar Verlichting

Stap 1. Stilstaan / realisatie: hoe is het Nu?

Stap 2. Wie ben je en hoe ben je zo geworden?

Stap 3. Zelfaanvaarding en mededogen.

Stap 4. ‘Ik’ en de wereld / verleden loslaten en leven in Nu.

Stap 5. De reis van de ziel.

Stap 6. Bezield leven.

Stap 7. Zelfliefde en Eenheidsbewustzijn.

Stap 8. Belichaamde spiritualiteit.

 

Programma

 

1e Jaar: 'Lifting the Stone'
Stappen 1 t/m 4.
 4 Bijeenkomsten van 1 dag plus 4 online modules via van Zoom van 2 uur.

 

Een integrale benadering van non-duale spirituele ontwikkeling waar hoofd, gevoelshart en lichaam bij betrokken zijn. Een jaar waarin jouw visie op non-dualiteit zich verdiept en gevoed wordt met directe ervaring. Je verkent daarnaast het ego met zijn zelfbeelden, maakt contact met de bron van  wijsheid en mededogen in jezelf en herontdekt persoonlijke kwaliteiten die in de loop van je leven uit beeld geraakt zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

 1. Wie ben ik? Wat is de zin van mijn bestaan?
  Deze twee vragen hebben mensen sinds onheuglijke tijden beziggehouden. Ze vormen het fundament van alle spirituele stromingen en filosofische beschouwingen. Het zijn vragen waarop geen antwoord te vinden is in de denkende geest, maar wel in het domein van het non-duale Gewaarzijn. Je maakt contact met een veel ruimere maat van bewustzijn dan dat van het ego-denken en je ontwikkelt de vaardigheid om daar steeds opnieuw bij terug te keren.
 2. Anatomie van Bewustzijn
  De non-duale visie krijgt gestalte in het onderzoek naar de structuur van bewustzijn. Het onderscheid tussen het bewustzijn van de ziel en van ego is daarbij van cruciaal belang. Je ervaart dat niet ego maar je ziel de basis is van wie je bent. Meditaties en werkvormen ondersteunen je in de afstemming op dit ruimere bewustzijn.
 3. Ego, de onmisbare sta in de weg

  Hoe is 'ego' ontstaan en wat is de oosterse en de westerse visie op de functie en de ontstaansgeschiedenis daarvan? Je daalt af naar de eerste aanname over jezelf en je relatie met de wereld. Zodra die in bewustzijn zijn gebracht kun je ze loslaten. Daarvoor in de plaats ontdek je de oneindige bron van Wijsheid en Mededogen in jezelf.

 4. De universele kwaliteiten Liefde en Wil
  Non-duaal Bewustzijn is de bron van tal van universele kwaliteiten, waaronder liefde en wil. Kwaliteiten die in de loop van ons leven op de achtergrond zijn geraakt of sterk zijn aangepast aan de verwachtingen van anderen. Je herstelt het contact met hun oorspronkelijke energie zodat ze je weer ter beschikking staan voor je ontwikkeling.

 5. Rusten in de 'grondeloze Grond'
  Je bent - in ieder geval bij momenten - in staat om de Eenheid te herkennen die alle dualiteit overstijgt. Hier naderen we de essentie van Advaita-Vedanta en Dzogchen, de zienswijze dat alle schijnbare tegendelen zoals liefde en leed, schoonheid en geweld, leven en dood te herkennen zijn als onderdeel van de Ene stroom van non-duaal Gewaarzijn. Met die realisatie is de basis gelegd om vanuit dit Bewustzijn in het leven te kunnen staan.

 

2e Jaar: 'Drifting Deeper Within'

Stappen 5 en 6.
6 blokken van 2 dagen, totaal 12 dagen.

 

Non-duaal Bewustzijn is niet slechts de stille achtergrond en 'Leegte' waar in de literatuur dikwijls naar verwezen wordt. Het is ook de bron waar de totaliteit van de schepping uit voortkomt. Het inzicht dat de 'Volheid' van de schepping in wezen is terug te voeren op de ‘Leegte’ van non-duaal Bewustzijn is de essentie van non-dualiteit. Ego is tot dit inzicht niet in staat omdat het zelf het product is van een duale zienswijze. Als we afstemmen op onze Wijsheidsgeest, ofwel de ziel, is volstrekt duidelijk dat Eenheid aan de basis ligt van alle verscheidenheid en dat wijzelf bovendien de bron daarvan zijn. In dit tweede jaar van de Leergang staat die afstemming op jouw essentie, je ziel, centraal. Je opent je hart voor jezelf en anderen en ontdekt dat het de ziel is die richting en betekenis geeft aan de vervulling van je leven. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 1. De reis van de ziel.
  De ziel als het individuele kennende en ervarende aspect van non-duaal Gewaarzijn. Een non-duale visie op karma en terugkerende thema's in je leven. Vaardig omgaan met oude kwesties en de kunst van aanvaarding als weg naar heling.
 2. Existentiële bronnen van lijden en van geluk.
  De spirituele zoektocht kan gezien worden als een poging om antwoorden te vinden op de onzekerheid en kwetsbaarheid van het bestaan. De non-duale benadering van lijden blijkt paradoxaal genoeg toegang te geven tot ontspanning, onbezorgdheid en verliefdheid op het leven zelf.
 3. Overdracht en overgave.
  De inkleuring van onze waarneming door oordelen en verwachtingen houdt dualiteit en dus lijden in stand. Zelfrealisatie is pas mogelijk als de sluiers van je negatieve zelf- en wereldbeeld verwijderd zijn. Overgave is de moed om zonder oordelen in open contact met de werkelijkheid van het moment te zijn.
 4. Leven vanuit overvloed en de bevrijding van verleden.
  De non-duale visie tot de basis van je leven maken veronderstelt dat je de hele waarheid van jezelf waar laat zijn. Naast de stille, vredige en serene kant in jezelf dus ook die delen die nog niet tot rust gekomen zijn en erkenning zoeken. We verkennen en bevrijden die energetische blokkades. Dan kan het licht van non-duaal Gewaarzijn helderder schijnen.
 5. De ontmanteling van zelf- en wereldbeelden.
  'Alles wat je waarneemt vindt plaats in je geest.' Deze uitspraak van Longchenpa (13e eeuw) is als een doorsnijdend zwaard om je te bevrijden uit de wereld van concepten waarin je leeft. Het model van de 'Skandha's – dat de stapsgewijze vorming van zelf- en wereldbeelden illustreert – is buitengewoon behulpzaam om non-duaal Gewaarzijn te herkennen als wat je bent.
 6. Bezield leven.
  De ziel vertegenwoordigt het liefdesaspect van non-duaal Gewaarzijn. We hoeven slechts af te stemmen op haar zachte stem om koersvast en onbezorgd door het leven te gaan. Je ontdekt ook een geheel nieuwe manier van relateren, gebaseerd op de erkenning van inherente verbondenheid. Je ontwikkelt visie omtrent een leven vanuit de bron van liefde en wijsheid in jezelf. 

 

3e Jaar: 'Through the Gateless Gate'

Stappen 7 en 8.

5 blokken van 2 dagen plus 3 x 1/2 dag via Zoom. Totaal 11,5 dag.

 

In dit jaar belanden we bij de kern van non-duale spirituele ontwikkeling. Eenheidsbewustzijn is niet langer iets dat je bij momenten ervaart. Dat wordt steeds meer de 'grond' van waaruit je in het leven staat. In de afstemming op de liefde en wijsheid van je ziel ontdek je jouw missie en de betekenis van je leven. Onderwerpen die aan bod komen:

 1. Directe introductie.
  Zonder verdere omwegen maak je in dit blok kennis met de non-duale visie op jezelf, de wereld en de relatie daartussen. Advaita-Vedanta, het boeddhistische Dzogchen en de esoterische wijsheid van het christendom komen hier samen in hun aanwijzingen om de essentie van wat je bent te realiseren. De bekende uitspraak: "DAT ben jij" vindt zijn bestemming in jouw directe ervaring van dit feit: je blijkt zelf de bron te zijn van alles wat je denkt, ziet en ervaart. We beoefenen verschillende meditatievormen - waaronder non-meditation - waardoor je stap voor stap went aan dit radicale inzicht. 
 2. Mededogen en de bevrijding van fundamenteel narcisme.
  Zonder onvoorwaardelijk mededogen voor jezelf en anderen kan de non-duale weg van bewustzijnsontwikkeling niet vervolgd worden. Alle grote spirituele tradities wijzen op het belang daarvan. Dat is niet ingegeven door sentimentele overwegingen maar berust op de realisatie van Eenheid. Alles is een uitdrukking van het Ene non-duale Bewustzijn en dus kan niets buitengesloten worden. Ons grootste obstakel om die waarheid te zien en van daaruit te leven is het existentiële narcisme, de diepgewortelde overtuiging dat we een apart en afgescheiden bestaan leiden. Zodra die overtuiging is doorzien zijn we vrij om de waarheid over onszelf toe te laten.
 3. Overgave en toewijding
  Verlichting is de kunst om met jezelf samen te vallen. De grote vraag daarbij is natuurlijk wat 'jezelf' precies behelst. Als je niet bent wie je vanuit gewoonte en conditionering dacht te zijn, ligt er letterlijk een wereld voor je open. Een wereld die jouw spiegelen kan wie of wat je dan wel bent op voorwaarde dat je leert te kijken. Deze dagen staan daarom in het licht van het ontwikkelen van 'The View' zoals dat in het boeddhisme genoemd wordt. Het herkennen van de wereld van verschijningen als 'ornamenten' tijdelijke uitdrukking van het Ene Bewustzijn waarvan jijzelf de bron blijkt te zijn.
 4. De weg van de yogi.
  Het pad vervolgt met twee sporen: meditatie en realisatie. Non-duale meditatievormen doen je stevig wortelen in je essentie. Je ontwikkelt vaardigheid om vanuit dit bewustzijn aanwezig te zijn bij 'wat is'. Je herkent de bewegingen van de geest voor wat ze zijn waardoor ze hun zuigkracht verliezen. Je ontspant in de realisatie dat je zowel intiem verbonden bent met alles wat in je bewustzijn verschijnt aan zintuiglijke indrukken, gedachten en gevoelens en daar toch vrij van blijft. Je ontwikkelt een serene levenshouding. Je wordt een 'onbezorgde yogi' zoals dat in de tradities heet. Niet langer in strijd met jezelf of de wereld maar volop genietend van de rijkdom van je bestaan.
 5. Realisatie belichamen.
  Nu je handelen niet langer gedreven wordt door angst maar door liefde en verbinding, komen ook de universele kwaliteiten wilskracht, creativiteit en inspiratie volop ter beschikking. Je wordt als een instrument in de handen van non-duaal Bewustzijn. Je leven neemt vorm aan op basis van de realisatie: "niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede".

 

Kenmerken van de programma's

 

1. Inspirerende onderwerpen

De non-duale visie maakt vanaf de start integraal onderdeel uit van het programma. De onderwerpen voeren je voorbij de vertrouwde denkkaders en openen nieuwe vergezichten op je leven en de koers die je daarvoor wilt uitzetten.

 

2. Ervarend leren

Theorie is direct gekoppeld aan ervaringsgerichte oefeningen waaronder meditatie, zelfonderzoek, visualisatie en lichaamswerk.

 

3. Individuele aandacht binnen het groepsprogramma

De structuur van het programma ligt op hoofdlijnen vast. Daarnaast is er voldoende ruimte voor je persoonlijke inbreng en vragen.

 

Resultaten

 • Door eigen ervaring gedragen inzicht in non-dualiteit.
 • Doorzien en loslaten van beperkende zelfbeelden en gewoontes in denken en doen.
 • Koers, zingeving, vervulling en een ontspannen levenshouding.
 • Toe-eigenen van universele kwaliteiten zoals liefde en wil.
 • Een geïnspireerde visie op jezelf, de ander en de samenleving.
 • Ontwikkeling van een autonome levenshouding gebaseerd op spontaniteit, nieuwsgierigheid en mededogen.
 • (Momenten van) Zelfrealisatie.

 

Begeleiding

Alexander Zöllner en Ger Wildering

Alexander is spiritueel leraar, trainer en NOBCO-geregistreerd Master Practitioner Coach. Hij heeft langdurige training ondergaan in Boeddhisme en Advaita Vedanta. Naast de opleiding Psychosynthese en Zijnsoriënteerde Bewustzijnstraining, volgde hij de Non-dual Teacher en Trainer opleiding.

Ger studeerde theologie en werkte lange tijd als geestelijk verzorger bij de Nederlandse krijgsmacht. Sinds 2017 is hij verbonden als trainer aan Art of Life. Hij is geschoold in Zijnsgerichte vormen van coaching, systemisch opstellingenwerk en NLP. Ger houdt zich al lange tijd bezig met spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling.
Meer informatie over achtergrond en opleiding van deze trainers vind je hier.

 

Praktische informatie

Online Introductiebijeenkomst 1e jaar van de Leergang: 1 november 2020

Kennismaking met de visie, werkvormen en de trainers. Deze bijeenkomst vindt plaats via Zoom van 10.30 tot 13.00 uur. Na de bijeenkomst besluit je of je deelneemt aan dit eerste jaar. Opgave via de contactpagina: klik hier.

 

Opleidingsdata 2020-2021

1e Jaar: Lifting the Stone. 4 Trainingsdagen van 7 uur afgewisseld met 4 online modules via Zoom van 2 uur. 

Trainingsdagen: 22 november, 31 januari 2021, 9 april en 30 april / Online modules: 1 december, 5 januari 2021, 16 februari en 10 maart.

2e Jaar: Drifting Deeper Within. 6 x 2 dagen waarvan 3 blokken van 2 dagen met overnachting.
8-9 oktober 2020, 14-15 december (met overnachting), 17-18 januari 2021, 13-14 maart (met overnachting), 16-17 april, 28-29 mei (met overnachting).

3e Jaar: Through the Gateless Gate. 5 x 2 dagen waarvan 4 x 2 dagen met overnachting plus 3 x 1/2 dag via Zoom.
11-12 oktober 2020 (met overnachting) 8 november (Zoom), 7-8 december (met overnachting) 10 januari 2021 (Zoom), 6-7 februari 2021 (met overnachting), 7-8 maart, 25 april (Zoom) en 7-8 juni (met overnachting).

 

Deelname per jaar. Je besluit aan het eind van ieder jaar of je de leergang vervolgt.

Plaats: Atma Instituut, Zuidsingel 1, 3811 HA Amersfoort en Centrum Athanor, Hooislagen 9, 7241 NJ Lochem.

 

Kosten:

1e jaar: Privé € 595,- ZZP € 725,- Via werkgever € 895,-. Inclusief accommodatie. 

2e jaar: Privé € 2495,- ZZP € 2795,- Via werkgever € 3095,-. Inclusief € 875,- verblijfskosten.
3e jaar: Privé € 2665, ZZP € 2950,- Via werkgever € 3250,-. Inclusief € 950,- verblijfskosten.

Deelname is inclusief verblijfskosten, syllabus, werkboek met oefeningen en meditaties.

Kosten zijn veelal fiscaal aftrekbaar als opleidingskosten.

 

Aanmelden

Inschrijven en informatie via de contactpagina: klik hier.

Je kunt ook een e-mail sturen naar info@artoflife.nu, of bellen naar: 06-53700930.