Boeddha Mind Training 1


Programma Jaargang 8. 2017-2018

 

De innerlijke Leraar

 

Het programma van de Boeddha Mind Training 1 staat gedurende het komende jaar in het teken van zelfrealisatie. Iedere bijeenkomst zal gericht zijn op het directe en doorvoelde inzicht in de aard van je geest en de vertaling daarvan naar je dagelijks leven. Door het werk dat wij de afgelopen jaren deden, weet je natuurlijk wel dat je in wezen non-duaal Gewaarzijn bent en niet het ‘ik’ of ego. Tegelijkertijd is waar dat die kennis niet altijd tot uitdrukking komt in de wijze waarop je jezelf en de wereld ervaart. Het vraagt tijd, gewenning, herhaling en toewijding om de Waarheid van wie je ten diepste bent – een realiteit die totaal buiten de denkkaders van ego ligt – stap voor stap te kunnen belichamen.

 

Zelfrealisatie

Zelfrealisatie is niet alleen de desidentificatie met de weerstand van ego en het loslaten van je gewoontes in denken en doen. Dat is slechts de eerste stap. De tweede stap bestaat uit de herkenning en verankering in Gewaarzijn als de grond van wie je bent.

De derde stap is de herkenning en het doorzien van alle vormen die in Gewaarzijn opdoemen – alle gedachten, gevoelens, zintuigelijke indrukken – als uitdrukking van datzelfde Ene non-duale Gewaarzijn. Het sluitstuk van deze ontwikkeling, die uiteraard geen stip aan de horizon is maar eerder een open eind van eenvoudig Zijn, is de realisatie dat jijzelf zowel Gewaarzijn bent als de vormen die daarin verschijnen. Er is geen verschil; Jij bent Dat!

 

Bovenstaande beschrijving wekt wellicht de indruk dat zelfrealisatie een lineair stappenplan is met duidelijk afgebakende fasen en een gefixeerd einddoel. Dat is het niet. Eerder is het te vergelijken met een spiraalsgewijze beweging naar steeds diepere ontspanning en daarmee gepaard gaande hogere verfijning van ervaring op alle lagen van je bestaan: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Een weg van bewustzijnsontwikkeling die alleen succesvol gevolgd kan worden wanneer je bereid bent om het hele spectrum van je zijn daarin te betrekken. Dus ook de ‘harde noten’ van de psyche; het vergeten verdriet, de diepe eenzaamheid, de ontkende ontgoocheling of andere wonden uit het verleden die wij onbewust met ons meedragen. Ze hebben erkenning nodig alvorens te kunnen smelten en hun remmende werking op onze ontwikkelingsweg los te laten.

 

Dzogchen

Het grote inzicht van het Dzogchen onderricht is dat letterlijk alles wat in Gewaarzijn verschijnt in wezen niets anders is dan modulaties van Zichzelf en om die reden perfect. We hoeven niets te doen, alleen de waarheid van wie wij zijn waar te laten zijn. In het ‘niet-doen’ ligt de oplossing (in de twee betekenissen van dat woord) besloten. Onszelf en de ander zo kunnen zien is het ‘Grote Mededogen’, het grenzeloze en tijdloze aanvaarden van ‘wat is’. En het eerste oefenterrein ben je zelf! Dat is liefde in actie en het is de levenshouding waar je ziel naar verlangt omdat het de toegang is voor een leven als een Boeddha.

 

The Lama

Als kader voor deze innerlijke weg van ontwikkeling wil ik het beroemde gedicht gebruiken van de Tibetaans boeddhistische leraar Dudjom Rinpoche dat de titel draagt: Calling the Lama from afar. Het is een tekst van niet meer dan twee A4tjes die ik de afgelopen 15 jaar met grote regelmaat heb bestudeerd en die mij steeds dieper geïnspireerd heeft. Iedere regel is als een Zip-bestand. In eerste instantie lijken die wel mooi en aardig. Maar zodra je de moeite neemt om stil te staan bij wat daar eigenlijk staat, exploderen de regels in werelden van betekenis, diepgang en directe verwijzingen naar de Waarheid die je bent. Calling the Lama from afar is een complete inwijding in de Dzogchen leer – het hoogste inzicht in de werkelijkheid – die in de tekst stap voor stap met ons wordt gedeeld. Daarmee is dit gedicht een schat van inzicht, inwijding en realisatie die door Dudjom Rinpoche aan ons geschonken is.

 

De tekst bestaat uit een aantal stanza’s – tekstregels die een geheel vormen – en waarbij drie onderwerpen steeds terugkeren namelijk: inzicht, directe ervaring en gedrag. Tijdens iedere bijeenkomst zal één zo’n stanza van drie of vier tekstregels onderwerp van onderzoek en beoefening zijn. Daarbij zullen we op drie niveaus werken:

 

  1. Kennis en inzicht middels verschillende meditatievormen en contemplatie
  2. Ervaring en gewenning. Herkennen van de Waarheid over onszelf en ontspannen in dat Gewaarzijn
  3. Integratie en gedrag door middel van zelfonderzoek, ontwikkeling van mededogen, beoefening en vaardig omgaan met obstakels

De complete tekst volgt eenzelfde globale indeling waardoor het niet moeilijk is om drie thema’s te benoemen voor de drie bijeenkomsten.

 

1. Realisatie

Tijdens de eerste bijeenkomst dringen wij direct door tot de kern van de zaak, de essentie van de Dzogchen View, namelijk het herkennen van de Grondeloze Grond als onze onbeweeglijke basis. Die ontdekking van je essentie vraagt gewenning en het loslaten van tal van ideeën over jezelf en de ander. We betreden hier de non-duale waarheid van a-dvaita, niet twee, en de realisatie dat jij dat bent.

 

2. Bevrijding

Tijdens deze retraite verlaten we radicaal de zienswijze van ego en leggen ons vertrouwen in de visie op de werkelijkheid van de innerlijke Lama, de leraar die te vinden is in de essentie van ons hart. In de afstemming op die Wijsheidsgeest herkennen we de perfectie in alles wat is. Niets hoeft anders, we zijn al compleet. We ontwikkelen vaardigheid om te blijven rusten in deze onverstoorbare Grond van Zijn.

 

3. De Weg

Nu wij het door denken/ego ontwikkelde wereldbeeld en zelfbeeld doorzien en verworpen hebben, ligt de weg open om door het leven te gaan als een yogi. Liefdevol omdat wij herkennen naadloos verbonden te zijn met iedere ‘ander’. Genietend van schoonheid omdat alle vormen schitterende uitdrukkingen zijn van onszelf, het Ene Gewaarzijn. We staan stil bij de essentie van liefde en schoonheid en oefenen in een leven vanuit deze visie.

 

Resultaat

Het resultaat van deze werkwijze is een geïntegreerde benadering van je non-duale spirituele ontwikkeling. Die komt tot uitdrukking in een laag voor laag loslaten van patronen, de realisatie van Gewaarzijn als jouw essentie en de herkenning dat alle gedachten, gevoelens en zintuigelijke indrukken niets anders zijn dan ‘ornamenten’ van datzelfde Gewaarzijn, zoals dat in Dzogchen teksten zo bloemrijk wordt beschreven.

In feite is de Dzogchen leer één grote uitnodiging om te ontspannen, om ‘niet te doen’ en thuis te komen bij wie je altijd al was en zult zijn. Rustend in je ware aard, is een heldere geest gegeven en bloeien liefde mededogen spontaan op.          

 


Aanmelden Boeddha Mind Training 1

Via telefoon

0653700930