Boeddha Mind Training


Programma Jaargang 9 2018-2019

 

De reis van de ziel

 

Indien ge al uw vertrouwen in het ongemanifesteerde stelt,

struikelt ge in de duisternis der blinden.

Indien ge al uw vertrouwen in het gemanifesteerde stelt,

struikelt ge in nog dieper duisternis.

(Isha Upanishad)

 

Non-duaal

Ieder mens verlangt ten diepste om ‘thuis’ te komen; terug te keren en te kunnen rusten in de openheid, liefde en wijsheid die eigen is aan non-duaal Gewaarzijn. De momenten van directe realisatie die je tijdens de bijeenkomsten hebt ervaren zijn een zegening. Je kunt ze niet afdwingen, ze worden je gegeven. Ze zijn kostbaar en fungeren als een baken om je koers te bepalen en te behouden.

 

De programma’s van de afgelopen jaren waren steeds gericht op het rechtstreeks afstemmen en contact maken met non-duaal Gewaarzijn. Het psychologische aspect van de programma’s bestond uit onderzoek naar de versluieringen die het contact daarmee belemmeren. Die benadering resulteerde –in verschillende gradaties – in momenten van directe ervaring van non-duaal Gewaarzijn als je uiteindelijke ‘Grond’.

 

Reis van de ziel

Het doel van de spirituele ontwikkelingsweg is tweeledig: Inzicht en ervaring opdoen met de ‘Grond’ van wie je bent; het non-duale Gewaarzijn. De tweede stap, en de feitelijke voleinding van je weg, bestaat uit de integratie van die realisatie in het dagelijks leven. Dan wordt ‘het Woord vlees’, dan incarneert bewustzijn in de wereld van vorm en wordt diezelfde wereld een bezielde uitdrukking daarvan. Dit proces van enerzijds ontmanteling en anderzijds belichaming van non-duaal Gewaarzijn is ‘de reis van de ziel’.

Het is onze ziel die leven na leven ervaringen opdoet in een opgaande beweging naar steeds groter zelfbesef en inzicht in haar ware aard. Die realisatie kenmerkt zich niet alleen door een toenemende vaardigheid om te kunnen rusten in de Grond van non-duaal Gewaarzijn. Ook de herkenning dat de wereld van materie, van vorm en ervaring niets anders is dan een uitdrukking van non-duaal Gewaarzijn hoort daarbij. Vanuit non-duale wijsheid herkennen we de wereld van vorm als een reflectie van non-duaal Gewaarzijn, zonder eigen essentie (Leeg). Het liefdesaspect van non-dualiteit doet ons echter beseffen dat wijzelf de bron zijn van die wereld van vorm en daarom inherent daarmee verbonden zijn. Het geluk en het lijden van de wereld is ons geluk en ons lijden, zonder mogelijkheid om ons daarvan af te scheiden. We zijn – of we ons daarvan bewust zijn of niet – co-creator van de wereld van dualiteit. 

 

Ziel

Eerder heb ik de ziel ‘het kenbare gezicht van God’ genoemd. Naast vele andere aspecten is ze te beschouwen als de verbinding tussen het vormloze en in wezen ‘lege’ non-duale Gewaarzijn (Dharmakaya) en de vormenwereld (Nirmanakaya) waar ego deel van uitmaakt. De ziel is het kennende, heldere en stralende aspect van non-duaal Gewaarzijn (Sambhogakaya) en als zodanig het ervaringsinstrument voor non-duaal Gewaarzijn op Zijn weg naar zelfrealisatie. De ziel ervaart via de zintuigen en het fysieke lichaam. De egofuncties dragen zorg voor de verwerking van die informatie in dienst van de ziel. Via ego ervaart de ziel, leert, ontwikkelt, bereikt, laat los en vervolgt haar weg naar zelfrealisatie.  Zelfrealisatie is in deze visie het resultaat van de samenhang tussen:

 1. De ‘Grondeloze grond’ van non-duaal gewaarzijn en het dynamische aspect daarvan dat zich uitdrukt als de wereld van vorm en materie.
 2. De ziel als ‘vonk’ van non-duaal Gewaarzijn op haar weg het hervinden en herkennen van haar eerste identiteit.
 3. De egofuncties die de ziel in staat stellen de wereld van vorm te ervaren en zich daardoor te
  ontwikkelen. Als gevolg van verlies van herinnering is deze egofunctie vaak versluierd door vele
  beperkende zelfbeelden en aannames en is ego aanvankelijk uitsluitend gericht op het veiligstellen van zijn eigen voortbestaan.

Ego en de ziel

Omdat wij vanaf onze geboorte geïdentificeerd geraakt zijn met ons ego en het bewuste contact met de ziel verloren hebben, voelen we ons ten diepste eenzaam, ontheemd en geplaatst tegenover de wereld die wij als vreemd en buiten onszelf zien. We leven in een duaal wereldbeeld waarin wij onze weg zoeken via het instrumentarium dat ego tot zijn beschikking heeft door na te jagen wat het als begeerlijk ziet, weg te jagen wat het als bedreigend ervaart en te ontkennen wat het niet wil zien. De oplossing van onze eenzaamheid en afgescheidenheid is niet te vinden in het verder ontmantelen van de aannames van ego noch in het eenzijdige afstemmen en ons heil zoeken in de Leegte van non-dualiteit maar in het herstellen van het contact met de ziel. De verzoening met dit hogere Zelf, brengt ons ‘thuis’ en leidt tot innerlijke en vrede, mededogen en wijsheid.

 

Tijdens het komende programmajaar wil ik bewuster afstemmen op het bestaan en de functie van de ziel. Daardoor verandert de relatie met en zienswijze op ego. In afwijking van tal van spirituele teksten zien wij ego niet langer uitsluitend als een sta in de weg voor zelfrealisatie. Als de beperkende zelfbeelden van ego doorzien zijn, kan het zijn functie als ervaringsinstrument voor de ziel weer ten volle vervullen.

Tevens is mij duidelijk geworden dat het eenzijdige afstemmen op de ‘Leegte’ van non-duaal Gewaarzijn onvoldoende basis biedt om vanuit die visie in het leven te staan. De ziel met haar kwaliteiten van onvoorwaardelijke aanvaarding, hogere wijsheid, diep mededogen en creatieve natuur, biedt ons de mogelijkheid om precies dat te doen.

 

Karma

In het werk van de afgelopen jaren hebben wij veel tijd en aandacht besteed aan het doorzien en loslaten van disfunctionele patronen binnen het raamwerk van de ego-structuur. Gaandeweg ontstaat zicht op het gegeven dat onze aanwezigheid hier in dit leven op deze plaats en tijd, waarin we geconfronteerd worden met enkele specifieke levensthema’s, geen toevalligheid is, niet louter veroorzaakt door opvoeding of omgeving. Dit leven is veeleer te beschouwen als de neerslag van oorzaken die daaraan voorafgingen en die wij maar zeer ten dele kunnen overzien. Tegen deze achtergrond komen zowel de rol van ego als de betekenis van de ziel in een geheel nieuw licht te staan. Je hebt inmiddels overtuigend ervaren dat je niet je ego bent. In laatste instantie ben je non-duaal Gewaarzijn. Dat onttrekt zich echter aan ieder voorstellingsvermogen is zonder kenmerken en kan dan ook in wezen niet gekend worden. De ziel echter kunnen we kennen. De ziel is de toegang tot non-duaal Gewaarzijn gelijk de uitspraak van Jezus: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

 

Bovenstaande leidt tot de volgende uitgangspunten:

 1. Non-dualiteit is gegeven. Het is niet zozeer doel maar het veld waarin alles gebeurt, inclusief de reis van de ziel.
 2. Het non-duale veld is kenbaar als de wereld van vorm, van gedachten, gevoelens en in materie. De non-duale visie stelt ons in staat om onze ogen weer te openen voor de magie en de begeesterde wereld, doortrokken door en in wezen niets anders dan non-duaal Gewaarzijn. Dit kunnen zien, met andere woorden, de ‘Geliefde’ herkennen in alles wat verschijnt in Gewaarzijn is gelijk aan Verlichting en de enige bron van geluk.
 3. De zoektocht naar Verlichting, de onvoorwaardelijke aanvaarding en herkenning dat alles wat verschijnt in de schepping, een uitdrukking is van non-duaal Gewaarzijn, is niet het verlangen van ego maar van de ziel.
 4. De ziel ontwikkelt zich in de aanvaarding van alle ervaringen zowel goede als slechte, gelukkige als pijnlijke in dit leven via het ego en het daarmee verbonden lichaam.
 5. De ontwikkelingsweg van de ziel verlangt daarom dat de energetische en emotionele blokkades worden verkend, doorzien en ontmanteld en dat niet alleen binnen de ego-structuur maar eveneens op fysiek niveau in ons lichaam.
 6. Om die reden zal in het komende programmajaar ook stelselmatig aandacht geschonken worden aan bevrijding van energieblokkades op het niveau van het lichaam.

Lichaamswerk

Tijdens het afgelopen programma jaar is een begin gemaakt met de aandacht voor energetische blokkades in het lichaam. Dit zal volgend jaar verder verdiept worden. Ik denk daarbij niet in de eerste plaats aan heftig lichaamswerk maar aan subtielere werkvormen gericht op het bevrijden van energetische en emotionele blokkades. Het effect hiervan is drieledig:

 1. Het bevrijdt de ego-structuur en het lichaam van overbodige spanning waardoor het zijn oorspronkelijke soepelheid en responsiviteit terugvindt.
 2. Het opent verstevigt afstemming op de ziel met haar verlangen naar ervaring, bloei en ontvouwing.
 3. Het herstelt het contact met de ziel als bron van onvoorwaardelijke liefde, voor onszelf en de ander.

Tot slot

Het bijeenbrengen van de ‘Leegte’ van non-dualiteit en de ‘volheid’ van het lichaam/de wereld van vorm, is de essentie van ieder non-duaal spiritueel pad en het doel van de Boeddha Mind Training. Het leidt tot het ware begrip van de woorden ‘Ik Ben’ en gaat uiteindelijk daaraan voorbij daar waar geen enkel concept nog dient om de waarheid van onszelf aan te geven. Voorbij ‘Ik Ben’ vinden we de Eenheid tussen Vorm en Leegte, tussen Materie en Bewustzijn en tussen de mens en God. Daar ben jij.

 


Aanmelden Boeddha Mind Training 1

Via telefoon

0653700930